Logotype for print

Tjänstepension allt viktigare för den totala pensionen

Tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen och har över tid kommit att bli allt viktigare för den totala pensionen för många individer.

Pensionsmyndigheten betalade under 2022 ut drygt 391 miljarder kronor i allmän pension. I allmän pension ingår inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension och från och med september 2021 även inkomstpensionstillägget.

Som ett komplement till den allmänna pensionen ger livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen arbetsgivare och privatpersoner möjlighet att teckna tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring. Företagen erbjuder även privata kapitalförsäkringar som till sin karaktär inte är ett pensionssparande. Detta då det finns möjlighet att sätta in och ta ut hela eller delar av kapitalet under sparandeperioden och kapitalet därmed inte är inlåst till pensioneringen. Kapitalförsäkringar är snarare ett ”skal” för olika sparprodukter där försäkringstagaren bland annat kan välja förmånstagare och periodiserad utbetalning. Utbetalningar från tjänstepensionsförsäkring, privat pensionsförsäkring och kapitalförsäkring uppgick under 2022 till 273 miljarder kronor.

De sammanlagda utbetalningarna från allmän pension, tjänstepension, privat kapital- och privat pensionsförsäkring har ökat med 69 procent (271 miljarder kronor) mellan 2013 och 2022. Andelen som utgörs av utbetalningar från tjänstepensionsförsäkring har under samma period ökat från 17 till 22 procent.

Tjänstepensionens andel av totalt utbetalade pensioner är högre än vad som framgår här. En arbetsgivare kan även finansiera och trygga sitt tjänstepensions­åtagande i egen regi genom att skuldföra pensionsutfästelserna till de anställda i balansräkningen eller göra avsättningar till en pensionsstiftelse. Om företaget tillämpar egen regi krävs en kreditförsäkring som tryggar de anställdas pensioner för det fall att företaget hamnar på obestånd. Uppgifter om tjänstepensions­avsättningar i egen regi ingår inte i den statistik som finns tillgänglig via Pensionsmyndigheten eller samlas in via Svensk Försäkring i dagsläget. PRI Pensionsgaranti garanterar och administrerar utbetalda pensioner inom avtalet för privat anställda tjänstemän, ITP2, och utbetalda pensioner uppgick 2022 enligt PRI till 7,7 miljarder kronor.

diagram_30.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.