Logotype for print

Livslängd och pensionsutbetalningar

Pensionsförsäkringar med livsvariga utbetalningar ska trygga en inkomst livet ut, oavsett hur långt livet blir. För att pensionskapitalet ska räcka hela den återstående livstiden gör försäkringsföretagen en bedömning av hur lång den förväntade livslängden kommer att bli, ett så kallat livslängdsantagande. Om livslängdsantagandena är korrekt satta kommer utbetalningarna för de som lever längre än förväntat att täckas av pensionskapitalet från de som har avlidit innan de uppnått den förväntade livslängden.

Hur beräknar försäkringsföretagen sina livslängdsantaganden?

Livslängdsantagandena som används av försäkringsföretagen bygger på omfattande och återkommande undersökningar av livslängden hos de försäkrade. I den svenska försäkringsbranschen har Försäkringstekniska Forskningsnämnden under 60 år bedrivit utredningar om livslängden hos de försäkrade.

Livslängden beräknas med vedertagna statistiska metoder, och ett heltäckande datamaterial. För att göra skattningarna tillförlitliga och stabila krävs ett stort dataunderlag och därför använder man data från hela den svenska försäkringsbranschen.

Kan försäkringsföretagen inte använda sig av uppgifter från Statistiska Centralbyrån?

Även Statistiska Centralbyrån (SCB) gör skattningar av den förväntade livslängden i hela den svenska befolkningen. De försäkrade är en del av hela den svenska befolkningen och studierna av livslängden hos de försäkrade visar att dessa har en längre förväntad livslängd än befolkningen som helhet. Försäkringsföretagen kan därför inte använda livslängden hos hela den svenska befolkningen eftersom man då skulle underskatta den återstående förväntade livstiden.

Varför förekommer det skillnader i livslängdsantagandena mellan olika försäkringsföretag?

På samma sätt som den förväntade livslängden skiljer sig åt mellan befolkningen som helhet och de försäkrade, så skiljer sig den förväntade livslängden åt mellan olika grupper av försäkrade. Till exempel har försäkrade i ITP-planen en annan förväntad livslängd än försäkrade under SAF-LO-avtalet.

De branschgemensamma undersökningarna har också visat att yngre individer har en högre förväntad medellivslängd än äldre individer. Detta gör att den totala förväntade medellivslängden för en grupp av försäkrade, till exempel tjänstemän i ITP-planen, i två olika försäkringsföretag kommer skilja sig åt om det ena försäkringsföretaget har en lägre medelålder hos de försäkrade än det andra försäkringsföretaget.