Logotype for print

Bränder sker oftast i bostäder

Under 2022 inträffade närmare 29 000 skador orsakade av brand och åska som täcktes av hem-, villa-, fritidshus-, båt- eller företags- och fastighetsförsäkring. För dessa skador betalade skadeförsäkringsföretagen ut sammanlagt knappt 6,6 miljarder kronor i försäkringsersättningar.

Skadeersättningarna för brand- och åskskador varierar mycket beroende på vilken typ av egendom som har blivit skadad, vad den är värderad till, samt hur omfattande skadan är. Antalet skador orsakade av brand och åska är förhållandevis få. Av det totala antalet skador som inträffade i bostäder och företag under 2022 så orsakades knappt tre procent av brand och åska. Dessa skador stod dock för nästan en tredjedel av det totala beloppet för samtliga skadeutbetalningar för hushåll och företag. Majoriteten av alla bränder, 77 procent, sker i bostäder och 23 procent sker i företag.

I många fall kan det vara svårt att veta exakt vad som orsakade en brand. Av det antal bränder som inträffade under perioden 2017–2022 var det en tredjedel (34 procent) där orsaken inte har kunnat fastställas. De utbetalade skadebeloppen för dessa skador står för 62 procent. Det beror bland annat på att om en byggnad helt och hållet har brunnit ned kan det vara nästintill omöjligt att utreda den exakta brandorsaken. Kostnaden för återuppbyggnad blir förstås högre när fastigheten är totalförstörd och behöver byggas upp på nytt.

Av de bränder där orsak har kunnat fastställas är det framför allt bränder orsakade av olika typer av elfel som ger upphov till dyra skador. Under perioden 2017–2022 inträffade sammanlagt nästan 24 000 bränder orsakade av olika slags elfel. Det kan till exempel handla om kortslutningar i apparater och elfel i fasta elinstallationer. Sammantaget för denna period betalades det ut 6,2 miljarder kronor med anledning av elfel.

2024-05-13 14_38_31-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.