Logotype for print

Pensions- och livförsäkringar

Inom pensions- och livförsäkring finns många olika försäkringar från vilken utbetalning sker i samband med pensionering men också olika former av sparande.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

En tjänstepensionsförsäkring har samband med tjänst där den försäkrades arbetsgivare har åtagit sig att betala samtliga premier för försäkringen. Den anställda är försäkrad och förmånstagare av försäkringen medan arbetsgivaren vanligen är den som har tecknat försäkringen och är försäkringstagare. Försäkringssparande kan ske i privat kapitalförsäkring eller i privat pensionsförsäkring. Kapitalförsäkring är en form av sparande som kan tecknas av både privatpersoner och företag, där sparandet sker i aktier, fonder och andra värdepapper. Privat pensionsförsäkring är ett privat pensionssparande med avdragsrätt där sparandet är låst på kontot tills försäkringstagaren uppnår 55 år. En sådan försäkring kan i dag tecknas av enskilda näringsidkare och personer som saknar tjänstepension i sin anställning.

I statistiken finns data om inbetalda premier och utbetalda försäkringsersättningar, totalavkastning hos livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen, avkastnings- och återbäringsräntor, distributionskanaler vid försäljning av livförsäkringar med mera. Kvartalsvis publiceras statistiken i publikationen Försäkringsmarknaden. Här finns också uppgifter om bland annat placeringstillgångar och försäkringsbestånd.