Logotype for print

Krissamverkan

Svensk Försäkring har en samordnande roll i försäkringsbranschen i samband med samhällskriser och andra allvarliga händelser som drabbar branschen i stort.

Svensk Försäkring har en samordnande roll i försäkringsbranschen i samband med samhällskriser och andra allvarliga händelser som drabbar branschen i stort. Exempel på allvarliga händelser där Svensk Försäkring haft en samordnande roll är i samband med tsunamin i Thailand 2004 och evakueringen av svenskar från Libanon 2006, och den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

Den samordnande rollen kan omfatta följande uppgifter:

  • Att samordna och kommunicera övergripande information om försäkringsbranschens hantering av krisen/händelsen till media och andra externa intressenter
  • Att fungera som mötesplats och informationsforum för berörda medlemsföretag i syfte att underlätta praktisk samordning av den akuta krishanteringen
  • Att samordna branschens kontakter med berörda myndigheter

Inom Svensk Försäkring finns en krisgrupp med följande ordinarie ledamöter:

  • Vd Svensk Försäkring (ordförande)
  • Vice vd Svensk Försäkring (vice ordförande)
  • Kommunikationschef
  • Chefsjurist
  • Chefsekonom
  • Assistent

Ytterligare ledamöter kan adjungeras till krisorganisationen beroende på typ av kris.

För kriser/allvarliga händelser som direkt påverkar personal, lokaler och infrastruktur för organisationerna inom Svensk Försäkring i Samverkan (SFIS) finns en separat krisplan och krisorganisation. Vid behov kan krishanteringen samordnas mellan Svensk Försäkring och SFIS krisorganisationer.

Samarbeten för krisberedskap

Svensk Försäkring har etablerat ett nätverk av krisansvariga inom medlemsföretagen. I syfte att upprätthålla detta nätverk och sprida kunskap som är av relevans för krissamverkan inom försäkringsbranschen anordnar Svensk Försäkring seminarier för krisansvariga ett par gånger om året.

I syfte att upprätthålla krisberedskap har Svensk Försäkring ett löpande samarbete med berörda myndigheter i krishanteringsfrågor, som exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Finansinspektionen, Riksbanken och Regeringskansliet.

Svensk Försäkring har även ett utarbetat nätverk tillsammans med medlemsföretagen, Utrikesdepartementet och SOS International för att snabbt kunna agera i händelse av katastrofer i utlandet som drabbar svenskar.

Vidare är Konsumenternas försäkringsbyrå en central aktör vad gäller krisinformation till allmänheten om försäkringsfrågor.

Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp

Svensk Försäkring deltar aktivt i arbetet med att stärka den finansiella sektorns robusthet i händelse av kris. Vi representerar försäkringsbranschen i styrelsen för samarbetet i den Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS).

FSPOS är ett frivilligt samverkansforum vars mål är att den finansiella sektorn som helhet ska öka förmågan att motstå eller snabbt återhämta sig från samhälleliga kriser. Medlemmarna består av banker, försäkringsbolag, fondkommissionärer, finansiella infrastrukturbolag, Riksgäldskontoret, Försäkringskassan, Sveriges riksbank samt Finansinspektionen.

Krisövningar

Svensk Försäkring deltar regelbundet i krisövningar, exempel i de nationella övningarna som genomförs under ledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt de övrningar som genomförs inom ramen för samarbetet i Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS).