Logotype for print

Delegationer och föreningar

Föreningen för God Sed på Värdepappersmarknaden

Svensk Försäkring är tillsammans med ett antal andra bransch- och näringslivsorganisationer en av huvudmännen för Föreningen för God Sed på Värdepappersmarknaden.

Föreningens ändamål är att främja iakttagande och utveckling av god sed på värdepappersmarknaden. En av föreningens huvuduppgifter är att utse ledamöter i de olika självregleringsorgan som bedriver normbildningsarbete inom olika delar av näringslivet. Följande självregleringsorgan är samlade inom ramen för Föreningen God Sed på Värdepappersmarknaden:

  • Aktiemarknadsnämnden
  • Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK)
  • Kollegiet för svensk bolagsstyrning
  • Nämnden för svensk redovisningstillsyn
  • Rådet för finansiell rapportering

För mer information: www.godsedpavpmarknaden.se

Institutet Mot Mutor (IMM)

Förekomsten av mutor påverkar marknaders funktionssätt på ett negativt sätt och allmänhetens förtroende för marknaderna. Genom Institutet Mot Mutor (IMM) är det svenska näringslivet pådrivande i kampen mot mutor. 

En viktig del av arbetet utgörs av självreglering genom en näringslivskod om otillbörliga förmåner av olika slag såsom till exempel gåvor och belöningar. Svensk Försäkring är stödjande medlem i IMM. Att vara stödjande medlem i IMM innebär ett engagemang att arbeta aktivt med att bekämpa mutor.

Läs mer på Institutet mot mutors hemsida

Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM)

Svensk Försäkring deltar i Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM). NDM är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och företräda näringslivets intressen i marknadsrättsliga och konsumentpolitiska frågor. Medlemmarna utgörs av näringslivsorganisationer.

Förutom Svensk Försäkring är till exempel Svenskt Näringsliv, Företagarna, Stockholms Handelskammare, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Kommunikationsbyråer och Svenska Bankföreningen medlemmar i föreningen.

NIX-Telefon

Nix- telefon eller Nix-registret är ett privatägt svenskt register i vilket konsumenter kan spärra sina telefonnummer mot oönskade telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- och insamlingssyfte. Svensk Försäkring är en av tio bransch- och intresseorganisationer som står bakom Nix-Telefon. 

www.nixtelefon.org/

Näringslivets Skattedelegation

Svensk Försäkring är tillsammans med ett antal andra bransch- och näringslivsorganisationer en av huvudmännen för Näringslivets skattedelegation.

Föreningens ändamål är att genom ett löpande samarbete i skattefrågor göra en fortlöpande granskning och analys av skattepolitiken och skattesystemets konsekvenser nationellt och internationellt. Fokus i arbetet är de skatter som är centrala för näringslivet.

En målsättning är att utforma gemensamma remissyttranden samt att ta samordnade initiativ till ändringar och förbättringar av skattelagstiftningen och internationella överenskommelser som är till gagn för näringslivet.

Med utgångspunkt från arbetet inom NSD, utan krav på ensamrätt, skall kunskaper och erfarenheter om skatternas konsekvenser för näringslivet förmedlas till regering, riksdag och myndigheter.

För mer information: www.naringslivetsskattedelegation.se

Skadeförebyggande samarbeten

Svensk Försäkring arbetar aktivt med skadeförebyggande arbete i samarbete med andra organisationer. Svensk Försäkring deltar sedan flera år i kampanjen Aktiv mot brand i samverkan med bl.a. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Brandskyddsföreningen. Svensk Försäkring representerar branschen i SvenskVåtrumskontroll (GVK) för att förebygga vattenskador och engagerar oss i Elsäkerhetsverkets insynsråd för att förbättra elsäkerheten.

Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt)

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har bildats av bransch- organisationerna inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

För mer information: www.simpt.se

Tryggare Sverige

Svensk Försäkring deltar sedan 2017 i projektet Bo Tryggt 2030 under ledning av Stiftelsen Tryggare Sverige. Projektet syftar till att ta fram standarder och riktlinjer för planering och utformning av trygga boendemiljöer. En tryggare miljö för de boende medför generellt sett minskad skadegörelse och brottslighet för vilket försäkringsersättning kan komma att utgå.

www.tryggaresverige.org