Logotype for print

Svensk Försäkrings Nämnder

Svensk Försäkrings Nämnder hanterar branschens frivilliga prövningsnämnder. Nämndernas utlåtande är vägledande främst vad gäller tolkning av försäkringsvillkor och praxis inom skaderegleringen.

Den försäkrade har alltid rätt att kostnadsfritt få sitt ärende prövat i de olika nämnderna. Kansliet består av en kanslichef, tre administratörer och tre jurister. Cirka 1 700 ärenden hanteras per år.

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd ska verka för att skaderegleringen och ersättningen blir så rättvis och enhetlig som möjligt när skadan omfattas av ansvarsförsäkring. Det är obligatoriskt för bolagen att begära prövning i vissa fall. Nämnden hanterar 150 ärenden per år.

Nämnden för rättsskyddsfrågor prövar omfattningen av rättsskyddsförsäkring och motsvarande del i trafikförsäkring, frågor om ersättningsanspråk samt frågor om ombuds lämplighet. Nämnden hanterar 70 ärenden per år.

Ombudskostnadsnämnden är inrättad av Advokatsamfundet och Svensk Försäkring och prövar ombuds arvode eller andra kostnader som kan ersättas från försäkringsbolag eller från Trafikförsäkringsföreningen. Nämnden hanterar ett fåtal ärenden per år.

Personförsäkringsnämnden prövar tvister som rör liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring när det krävs en medicinsk bedömning. Det kan till exempel gälla frågan om medicinsk invaliditetsgrad eller ersättning för ärr. Nämnden hanterar 1200 ärenden per år.

Prövningsförfarandet angående ombuds lämplighet lämnar en rekommendation om den försäkrade vill ta sin rättsskyddseller trafikförsäkring i anspråk och har anlitat ett annat ombud än en advokat eller biträdande jurist. Nämnden hanterar 300 ärenden per år.

Svenska Livförsäkringsbolags Skattenämnd beslutar i frågor beträffande återköp av pensionsförsäkring tecknad före 1976. Nämnden hanterar ett fåtal ärenden per år.