Logotype for print

Företag och anställda inom försäkringsbranschen

Den svenska försäkringsbranschen omfattar 31 livförsäkringsföretag, 16 tjänste-pensions¬företag, 206 skadeförsäkringsföretag och 25 understödsföreningar. Av dessa 278 försäkrings- och tjänstepensionsföretag är 34 företag utlandsägda och representerade i Sverige via filialer eller agenturer.

Antalet utländska företag har varit i stort sett oförändrat över åren. De flesta företag är antingen större rikstäckande eller mindre lokala företag.

Antalet företag har under åren varierat, men om man jämför med 2017 har antalet företag minskat med 20 procent. Det är främst understödsföreningar som har blivit färre och enligt nu gällande lag ska understödsföreningarna avvecklas på sikt. Tjänstepensionsföretagen har tillkommit under 2020. Det är två tidigare skadeförsäkringsföretag och 14 tidigare livförsäkringsföretag som under perioden 2020–2022 har ombildats till tjänstepensionsföretag. Hur försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag regleras skiljer sig åt. För försäkringsföretag gäller försäkringsrörelselagen medan för tjänstepensionsföretag gäller lagen om tjänstepensionsverksamhet, som infördes i slutet av 2019.

Tillsammans sysselsätter branschen närmare 23 000 personer, vilket motsvarar ungefär en halv procent av antalet anställda på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt som antalet företag i försäkringsbranschen har minskat med 20 procent sedan 2017 har antalet anställda ökat med 16 procent.diagram_5.png

 

Skadearbete och försäkringsreglering är vanliga yrken

Drygt en fjärdedel av de anställda inom försäkringsbranschen arbetar med skade­arbete och försäkringsreglering (se diagram 7). I yrkesgruppen ingår utrednings­arbeten om orsak och vållande vid en skada, samt tjänster som innefattar att genomföra riskbedömningar och analys kring återförsäkring till andra företag. Även vissa specialistyrken, såsom aktuarier (försäkringsmatematiker), ingår i yrkes­gruppen. Andra vanliga yrkesgrupper är kundservice och säljare som närmare 16 procent av de anställda arbetar med, följt av IT-arbeten (11 procent) och försäljning och rådgivning (11 procent).

Diagram_7.png

Närmare hälften av alla chefer är kvinnor

Försäkringsbranschen har en förhållandevis jämn könsfördelning. Av de anställda i branschen 2022 var strax över hälften, 54 procent, kvinnor. Andelen kvinnor har genomgående, sedan början av 2000-talet, varit något högre än andelen män (se diagram 6).

Andelen chefer som är kvinnor har stigit trendmässigt över tid. År 2002 var drygt 36 procent av cheferna kvinnor. Motsvarande andel 2022 var 46 procent, det vill säga närmare hälften.

Både andelen kvinnor och andelen chefer som är kvinnor är högre inom försäkringsbranschen än näringslivet i genomsnitt där motsvarande siffror är 38 procent respektive 36 procent.

Diagram_6.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.