Logotype for print

Utbetalda försäkringsersättningar ökar när antalet skador ökar

Skadeförsäkringsersättningar betalas ut för skador som kan uppkomma vid till exempel bilolycka, vattenläcka i hemmet, eller om den försäkrade råkar ut för stöld. Ersättningar kan också betalas ut om en person råkar ut för sjukdom eller olycka som påverkar möjligheten att arbeta och tjäna ihop till sin inkomst. Under 2023 anmäldes 3,4 miljoner skador till skade-försäkringsföretagen för skador inom egendomsförsäkringen.
Det är en ökning med 11 procent. Under samma period ökade utbetalda ersättningar med 12 procent.

Sammanlagt betalades det ut drygt 70 miljarder kronor i skadeersättningar under 2023. Mer än hälften (56 procent) av ersättningarna gällde skador som inträffat under 2023, medan resten gällde skador som inträffat tidigare år. Skälet till fördröjningen av utbetalning är dels att vissa typer av skador, såsom en del brand- och trafikskador, kan ta lång tid att utreda, dels att skadeanspråk ibland uppstår först en tid efter det att skadan skedde. Skadeersättningar kan även betalas ut som livränta för en lång tidsperiod för den som på grund av till exempel trafikskada eller arbetsskada har drabbats av nedsatt arbetsförmåga. Utbetalning av livränta kompenserar på det sättet för framtida inkomstförluster.

Den största delen av de utbetalda ersättningarna under 2023 var för skador kopplade till trafik- och motorfordonsförsäkring. Dessa skador stod för nästan en tredjedel (31 procent). Därefter kom skador kopplade till hem- och villaförsäkring respektive skador inom företag- och fastighetsförsäkring (17 procent vardera). Skador inom sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring stod för sju procent liksom inom övrig egendomsförsäkring (till exempel båt-, djur- och produktförsäkring). Totalt betalades 12 miljarder kronor till företag och resterande ersättningar, 59 miljarder kronor, betalades ut till hushåll och individer.

2024-05-13 14_24_26-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.