Logotype for print

Personskadekommittén

En central del i försäkringsbolagens verksamhet är att reglera ersättning för personskador. För att kunna göra korrekta och enhetliga bedömningar behövs olika verktyg för skadereglering.

Svensk Försäkrings Personskadekommitté har till uppgift att ge försäkringsbolagen goda förutsättningar för att göra korrekta och enhetliga bedömningar med hög kvalitet. Målsättningen är att förbättra rutiner, höja kvaliteten och på så sätt åstadkomma en snabbare skadereglering. Detta sker i dialog med andra berörda intressenter och syftar till att skapa ett gott förtroende hos allmänheten om att skadereglering sker utifrån objektiva kriterier. Kommittén är också ett stödjande organ till Svensk Försäkring i den löpande verksamheten kring personskadefrågor.

Personskadekommittén utformar rekommendationer i form av cirkulär och tabellverk för bedömning av funktionsnedsättningar efter olycksfall eller sjukdom. För att intygsskrivande läkare ska få med all relevant information till försäkringsföretagen, har Personskadekommittén även utformat ett invaliditetsintyg.

Ordförande: Sofia Tengedal, Afa Försäkring
Svensk Försäkrings ledamot: Ronja Wildenstam
Sekreterare: Lena Wernersson, Trafikförsäkringsföreningen