Logotype for print

Övriga nämnder och kommittéer

Personskadekommittén (PSK)

Personskadekommittén syftar till att ge förutsättningar för försäkringsbolagen att göra enhetliga bedömningar av hög kvalitet på personskadeområdet.

Läs mer om Personskadekommittén

Regelnämnden

Regelnämnden är ett branschgemensamt organ för att driva tekniska skadeförebyggande frågor inom främst företagsförsäkring.

Läs mer om Regelnämnden

Statistikkommittén

Statistikkommittén har till uppgift att besluta i frågor om produktion och presentation av statistik som baseras på underlag som bolagen lämnar till Finansinspektionen. Statistikkommittén kan även initiera förslag till produktion och presentation av statistik som insamlas av Svensk Försäkrings medlemsbolag. 

Ordförande: Kajsa Lindell, Svensk Försäkring
Sekreterare: Martin Solberger, Svensk Försäkring

Stiftelsen för professur i försäkringsrätt vid Stockholms Universitet

Försäkringsbranschens stiftelse för professur i försäkringsrätt (med fullständigt namn Svenska Försäkringsbolags Riksförbunds stiftelse för professur i försäkringsrätt vid Stockholms universitet) inrättades i maj 1951. Mot bakgrund av att professuren varit obesatt sedan 2002 ansökte stiftelsens styrelse om och Kammarkollegiet medgav i december 2008 att stiftelsens stadgar ändrades så att stiftelsens medel numera får användas också för finansiering av doktorandtjänster och postdoktorandtjänster i försäkringsrättsliga frågor vid Stockholms universitet.

Stiftelsens styrelse utgörs av presidiet i Svensk Försäkrings styrelse.  

Kontaktperson: Johan Lundström, Svensk Försäkring

Liv- och Skadeförsäkringsutskottet

Utskottet har till syfte att bereda ärenden inför styrelsemöten samt att fatta beslut i ärenden som inte anses vara av policykaraktär.

Ordförande: Christina Lindenius, Svensk Försäkring

Utskott för sjö- och transportförsäkring

Detta utskott är ett beredande organ för styrelsen i Svensk Försäkring för frågor som berör sjö- och annan transportförsäkring.

Ordförande: Niklas Bengtsson, Inter Hannover
Kontaktperson: Mikaela Tamm, Svensk Försäkring
Läs mer om Utskott för sjö- och transportförsäkring