Logotype for print

Så här behandlar vi dina personuppgifter hos Svensk Försäkring

Svensk Försäkring är en branschorganisation för försäkringsbolag verksamma i Sverige och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen, göra utredningar, föra statistik och är även huvudansvarig för Svensk försäkrings frivilliga nämnder.

Svensk Försäkring Service AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring där viss del av Svensk Försäkrings verksamhet bedrivs ifrån. Det avser huvudsakligen utredningar, statistik, anordnade av seminarier och utbildningar, utgivning av publikationer och annan upplysningsverksamhet.

Svensk Försäkring behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om Svensk Försäkrings behandling av personuppgifter och hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Informationen nedan kommer Svensk Försäkring att se över löpande och anpassa till de behandlingar som Svensk Försäkring bedömer som nödvändig för att tillhandahålla aktuell service och information mm.

Denna information finns tillgänglig på Svensk Försäkrings hemsida www.svenskforsakring.se. Där kommer även Svensk Försäkring att informera om alla ändringar som rör vår behandling av personuppgifter.

Information omfattar inte Svensk Försäkrings nämnders behandling av personuppgifter. När det gäller Svensk Försäkrings nämnders behandling hänvisas till deras hemsida för motsvarande information www.svenskforsakringsnamnder.se.

Vem registreras hos Svensk Försäkring?

Svensk Försäkring registrerar:

 • företrädare, kontaktpersoner och administratörer för våra medlemsföretag

 • anställda hos underleverantörer och konsulter som samarbetar med Svensk Försäkring

 • deltagare i utredningar

 • deltagare vid informationsseminarier och andra utbildningssammankomster

 • besökare på hemsidan

 • mottagare av nyhetsbrev

 • politiker, branschföreträdare och andra offentliga personer

Vem bestämmer över vilka behandlingar som görs?

Svensk Försäkring

Svensk Försäkring är ansvarig för all den behandling av personuppgifter som sker inom verksamheten för Svensk Försäkring om inget annat anges.

Svensk Försäkring kan ha fått uppgifter från arbetsgivare gällande kontaktpersoner, administratörer, kursdeltagare hos medlemsföretag eller underleverantörer. De lämnade uppgifterna ansvarar arbetsgivaren för men Svensk Försäkring ansvarar för den behandling som sker hos oss.

Vad grundar vi vår behandling på?

Företrädare, kontaktpersoner m.fl. hos medlemsföretagen

Svensk Försäkring har ett intresse av att behandla kontaktuppgifter för att samarbetet mellan Svensk Försäkring och medlemmarna ska fungera och för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen.

Deltagare i utredningar

För vissa deltagare är grunden för behandling ett särskilt avtal och för det fall ersättning utgår även till följd av gällande lagstiftning gällande skatter, avgifter och redovisning. För övriga deltagare har Svensk Försäkring ett intresse av att kunna samla rätt kompetens som krävs för att genomföra utredningar och kunna redovisa vilka som deltagit i utredningar etc.

Deltagare vid utbildningar, seminarier

Svensk Försäkring behandlar uppgifter för att tillhandahålla tjänsterna. Vidare krävs samtycke för att hantera uppgift kring särskild kost, om förtäring är aktuell.

Konsulter

Vid anlitande av konsulter träffas normalt avtal och när ersättning utgår sker behandling till följd av lagstiftning gällande skatter, avgifter och redovisning. Svensk Försäkring har även intresse av att kunna kontakta konsulter efter att uppdraget slutförts för uppföljning eller nya uppdrag.

Besökare på hemsidan mm

Svensk Försäkring har ett intresse av att analysera användning av tjänster och information på hemsidan och andra gränssnitt för att utveckla informationsgivning och funktionalitet.

Mottagare av nyhetsbrev.

Samtycke i samband med prenumeration. Syftet är att nå ut med information etc.

Politiker, branschföreträdare och andra offentliga personer

Svensk Försäkring har intresse av att påverka olika samhällsprocesser och att informera om försäkringens roll i samhället för att ta tillvara medlemmarnas intressen.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

De kategorier av personuppgifter som Svensk Försäkring behandlar i verksamheten är i de flesta fall kontaktuppgifter som:

 • Namn

 • E-postadress

 • Telefon

När det är av betydelse för vår verksamhet och för att kunna bevaka olika intressen behandlar vi även:

 • Anknytning till medlemsföretag

 • Titel och funktion

 • Adress

Om utbetalning av ersättning är aktuell behandlas även:

 • Personnummer

 • Kontouppgifter

När det gäller besökare på hemsidan och i andra gränssnitt så registreras endast:

 • IP-adress

 • Cookies

Om förtäring är aktuell vid någon sammankomst så registreras:

 • Särskild kost (om samtycke lämnats).


Förekommer känsliga uppgifter?

Svensk Försäkring kan i samband med utbildning, informationsträffar eller vid andra sammankomster behöva hantera information om särskild kost för att underlätta för den registrerade. Då det kan vara en uppgift om hälsa och i vissa fall även en uppgift om religion så krävs samtycke från dig för att Svensk Försäkring ska kunna hantera frågan.

Varför använder Svensk Försäkring personnummer?

Svensk Försäkring behöver använda personnummer, om ersättning betalas ut för att uppfylla kraven på redovisning och rapportering av uppgifter om skatt och socialavgifter mm, tex i samband med uppdrag till underleverantörer.

Vem får uppgifter om dig från Svensk Försäkring?

Uppgifter om deltagande i utredningar, informationsmöten och utbildningar, seminarier, referensgrupper och annan samverkan kan komma att spridas externt i samband med rapportering på hemsidan och i rapporter, och internt inom Svensk Försäkrings medlemskrets i samband med olika samverkansprojekt, när det är lämpligt för att Svensk Försäkring ska kunna ta tillvara medlemmarnas intressen och för att kunna bidra i samhällsdebatten.

Underleverantörer till Svensk Försäkring

För vissa uppgifter anlitar Svensk Försäkring extern hjälp exempelvis vid utskick, IT-drift, kundundersökningar etc. De anlitade företagen blir personuppgiftsbiträden till Svensk Försäkring och få då endast tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna utföra sina uppdrag.

Svensk Försäkring Administration AB

Svensk Försäkring Administration AB är ett närstående bolag till Svensk Försäkring som på vårt uppdrag sköter redovisning och skatter samt utbetalning av ersättning och som sköter även IT-drift mm. De får endast de uppgifter från oss som är nödvändiga för att de ska kunna sköta sitt uppdrag.

Vid särskild kost

Vid kontakt med restaurang, catering eller liknande är uppgifterna anonymiserade, dvs de kommer inte att vara kopplade till en viss person.

Var behandlas personuppgifterna?

Svensk Försäkring och av oss anlitade underleverantörer behandlar dina personuppgifter inom EU och EES.

Om viss behandling skulle bli aktuell att utföra i tredje land (dvs utanför EU och EES) kommer vi att kontrollera att det antingen finns en adekvat skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att uppgifterna och dina rättigheter skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparar Svensk Försäkring uppgifterna?

Vid uppdragsavtal och utbetalning av ersättning

Uppgifter sparas under avtalstid samt därefter ytterligare 10 år. Redovisningsuppgifter sparas i enlighet med gällande lagkrav för bokföring, skatter och avgifter.

Vid särskild kost

Uppgiften gallras när uppgiften inte längre behövs, dock senast när den aktuella förtäringen har genomförts.

Personer anknutna till våra medlemmar

Uppgifter sparas så länge som de registrerade är anställda hos medlemsföretagen och uppgifterna bedöms som aktuella för vårt agerande för att ta tillvara medlemmarnas olika intressen. Medlemsbolagen har möjlighet att ta del av uppgifter som gäller anmälda deltagare i samarbetsrum, referensgrupper mm.så länge avtalsförhållandet pågår. Vid nya uppgifter gallras tidigare uppgifter ut löpande.

Övriga registrerades uppgifter

Övriga uppgifter, främst kontaktuppgifter, sparas endast så länge som de är nödvändiga för de ändamål som de samlats in för. Uppdaterings av uppgifter sker löpande varvid äldre uppgifter gallras ut. Offentliga uppgifter uppdateras regelbundet.