Logotype for print

Utbetalda skadelivräntor minskar när antalet trafikskador minskar

Trafikförsäkring är en obligatorisk försäkring för alla motordrivna fordon som körs i trafik. Den kan ge ersättning för personskador och skador på någon annans fordon vid en olycka och även ersätta vissa skador på till exempel vägräcken och lyktstolpar.

När en person drabbas av en personskada efter en olycka i trafiken och skadorna blir så pass allvarliga att personen blir sjukskriven kan det vara möjligt att få ersättning från trafikförsäkringen för den inkomstförlust som uppstår. Inkomstförlusten beräknas utifrån skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle haft som oskadad och de inkomster som personen faktiskt har efter olyckan. Ersättning för inkomstförlust betalas ut löpande, så kallad livränta. Beroende på hur långvarig och allvarlig skadan är kan den även ge rätt till ersättning för de pensionsförluster den medför. Skadelivräntor betalas vanligen ut så länge den skadelidande lever.

Under 2022 betalades det ut skadelivräntor för personskador i trafiken på totalt närmare 31 miljarder kronor för skador som hade inträffat under åren fram till och med 2022. Av det totala beloppet avsåg 6 procent (2 miljarder kronor) skador som hade inträffat under 2022, resterande avsåg skador som skett under många år tillbaka i tiden. Det totala årliga beloppet som betalas ut har minskat kraftigt sedan 2016 i takt med att antalet skadade i trafiken har minskat. Minskningen uppgår till 35 procent (16 miljarder kronor).

2024-05-13 14_31_34-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.