Logotype for print

Tillgångarna utgörs huvudsakligen av aktier och obligationer

Genom förvaltning av kapitalet och placeringar i olika tillgångar skapar försäkrings- och tjänstepensionsföretagen avkastning som kommer försäkringstagarna till godo.

De svenska företagen placerar i huvudsak i aktier, värdepappersfonder, obligationer och fastigheter. De obligationer som försäkrings- och tjänstepensionsföretagen placerar i är främst svenska statsobligationer och obligationer utgivna av svenska banker och bostadsinstitut.

Skadeförsäkringsföretagen placerar vanligtvis i tillgångar med kortare löptid än livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen. Skälet är att skadeförsäkringsföretagen behöver hantera löpande skadeutbetalningar varje år. Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen har en längre placeringshorisont eftersom sparandet sker över en längre tid. Även utbetalningen av pensionssparandet sker över en längre tid.

Aktiers och fonders andel av placeringstillgångarna har ökat sedan 2015 och utgjorde 2023 knappt 53 procent av tillgångarna. Obligationer och andra räntebärande tillgångar har i stället minskat och utgjorde 2023 runt 40 procent av tillgångarna från mer än 50 procent av tillgångarna 2015. Att aktier och fonder har ökat samtidigt som obligationer och andra räntebärande tillgångar minskat kan till stor del tillskrivas den gynnsamma utvecklingen på aktiemarknaderna och de låga räntorna under denna period. Fastigheters andel av placeringstillgångarna har varit förhållandevis konstant och uppgick 2023 till nästan sex procent av tillgångarna.

2024-05-14 13_11_33-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.