Logotype for print

Utbetalda skadelivräntor minskar när antalet trafikskadeärenden minskar

Trafikförsäkringen, som är en obligatorisk försäkring för alla motordrivna fordon som körs i trafik, kan ge ersättning för personskador och skador på någon annans fordon vid en olycka. Den kan även ersätta vissa skador på till exempel vägräcken och lyktstolpar.

När en person drabbats av en personskada efter en olycka i trafiken och skadorna blir så pass allvarliga att personen blir sjukskriven så kan det vara möjligt att få ersättning från trafikförsäkringen för den inkomstförlust som då uppstår. Inkomst­förlusten beräknas utifrån skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle haft som oskadad och de inkomster som personen faktiskt har efter olyckan. Ersättning för inkomstförlust betalas ut löpande (så kallad livränta). Beroende på hur långvarig och allvarlig skadan är kan den även ge rätt till ersättning för de pensionsförluster den medför. Skadelivräntor betalas vanligen ut så länge den skadelidande lever.

Under 2021 betalades det ut skadelivräntor för personskador i trafiken på totalt drygt 33 miljarder kronor för skador som har inträffat under åren fram till och med 2021. Av det totala beloppet avsåg 6 procent (1,9 miljarder kronor) skador som har inträffat under 2021, resterande avsåg skador som skett under många år tillbaka i tiden. Det totala beloppet som har betalats ut per år har minskat kraftigt sedan 2016 i takt med att antalet skadade i trafiken har minskat. Minskningen uppgår till 29 procent (13,7 miljarder kronor).
diagram_15.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.