Logotype for print

Färre skador medför att utbetalda skadeersättningar minskar

Skadeförsäkringsersättningar betalas ut för skador som kan uppkomma vid till exempel bilolycka, vattenläcka i hemmet, eller om den försäkrade råkar ut för stöld. Ersättningar kan också betalas ut om en person råkar ut för sjukdom eller olycka, som påverkar möjligheten att arbeta och tjäna ihop till sin inkomst.

Sammanlagt betalades det ut knappt 61 miljarder kronor i skadeersättningar under 2022. Mer än hälften (58 procent) av ersättningarna avsåg skador som inträffat under 2022, medan resten avsåg skador som inträffat tidigare år. Skälet till fördröjningen av utbetalning är dels att vissa typer av skador, såsom en del brand- och trafikskador, kan ta lång tid att utreda, dels att skadeanspråk ibland uppstår först en tid efter det att skadan skedde. Skadeersättningar kan även betalas ut som livränta för en lång tidsperiod för den som på grund av till exempel trafikskada eller arbetsskada har drabbats av nedsatt arbetsförmåga. Livränta kompenserar för framtida inkomstförluster.

Den största delen av de utbetalda ersättningarna under 2022 var för skador kopplade till trafik- och motorfordonsförsäkring. Dessa skador stod för nästan en tredjedel (32 procent) av de totalt utbetalda ersättningarna. Därefter kom skador kopplade till hem- och villaförsäkring (18 procent) samt skador inom företag- och fastighetsförsäkring (17 procent). Skador inom sjuk-, olycksfalls- och sjukvårds­försäkring stod för sju procent liksom inom annan egendomsförsäkring (till exempel båt-, djur- och produktförsäkring). Totalt betalades 10,2 miljarder kronor till företag och resterande ersättningar, 50,7 miljarder kronor, betalades ut till hushåll och individer.

Under de tre senaste åren har utbetalningarna minskat på grund av att antalet skador har minskat, främst under pandemin. Det var framför allt skador inom hem- och villaförsäkringens resetillägg samt skador inom trafik- och motorfordons­försäkring som minskade under denna period.

diagram_11.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.