Logotype for print

Försäkrings- och tjänstepensionsföretagens placeringar

Genom förvaltningen av kapitalet och via placeringar i olika tillgångar skapar försäkrings- och tjänstepensionsföretagen avkastning och återbäring som kommer försäkringstagarna tillgodo. De svenska företagen placerar i huvudsak i svenska och utländska aktier, värdepappersfonder, obligationer och fastigheter.

De obligationer som försäkrings- och tjänstepensionsföretagen placerar i är främst utländska låntagares obligationer, svenska statsobligationer och obligationer utgivna av svenska banker och bostadsinstitut.

Skadeförsäkringsföretagen placerar vanligtvis i tillgångar med kortare löptid än livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen. Skälet är att skade­försäkrings­företagen behöver hantera löpande skadeutbetalningar varje år. Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen har en längre placeringshorisont eftersom pensions- och livförsäkringssparande sker över en längre tid. Även utbetalningen av pensions­sparande sker över en längre tid.

Aktiers och fonders andel av placeringstillgångarna har ökat sedan 2015 och utgjorde 2022 drygt 53 procent av tillgångarna (se diagram 29). Obligationer och andra räntebärande tillgångar har i stället minskat och utgjorde 2022 runt 41 procent av tillgångarna. Som jämförelse utgjorde obligationer och andra ränte­bärande tillgångar 2015 mer än 50 procent av tillgångarna. Att aktier och fonder har ökat samtidigt som obligationer och andra räntebärande tillgångar kan till stor del tillskrivas den gynnsamma utvecklingen på aktiemarknaderna och de låga räntorna under denna period. Fastigheters andel av placeringstillgångarna har varit förhållandevis konstant och uppgick 2022 till 6 procent av tillgångarna.

diagram_37.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.