Logotype for print

Året som gick - 2023

2024-01-10

Svensk Försäkrings digitala årskrönika för 2023 visar på bredden av alla frågor som vi arbetar med –pensioner, klimatanpassning, brott- och bedrägerifrågor och mycket mer. Här hittar du en wrap up av vad som hände under det gångna året.

Januari 

Micael Bydén, överbefälhavare

Vi startar 2023 i Sälen, på Folk och Försvars rikskonferens. Sveriges stora satsningar på det militära och det civila försvaret präglade konferensen. Över 200 år av alliansfrihet överges och en ny utgångspunkt för Sveriges säkerhetspolitik inleds.

- Försäkringsbranschen spelar en mycket viktig roll för samhällets krisberedskap. När vi nu åter bygger ett totalförsvar i Sverige bidrar vår bransch med tjänster och kunskap om riskhantering för individer, organisationer och samhället, säger Pär Karlsson, senior rådgivare hos Svensk Försäkring.

Februari 

I februari publiceras Försäkringsmarknaden för fjärde kvartalet 2023 som visar att skadeförsäkringspremierna ökar något medan premierna till liv och pension minskar.

Vi lämnar också två yttranden som rör A-traktorer och elsparkcyklar där vi konstaterar att betydligt mer behöver göras för att förbättra trafiksäkerheten.

elspark-1.png

Svensk Försäkring och dotterbolaget Larmtjänst går ut med den årliga rapporten Försäkringsbedrägerier i Sverige.  

- Försäkringsbedrägerier har ett högt mörkertal. Varje år betalar branschen ut ca 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. En grov uppskattning är att försäk­ringsbedrägerier utgör 5 – 10 procent av dessa utbetalningar, säger Mats Galvenius, vice vd Svensk Försäkring.
Läs mer och ladda ner rapporten 

Mars

låg bild podden-1 (1).png

Hur fungerar egentligen försäkring och kan vem som helst få försäkring? Om detta handlar ett av poddavsnitten i Svensk Försäkrings nystartade podd Försäkringssnack. I studion intervjuas Johan Lundström som är chefsjurist och Marie Hosinsky som är ekonom och avsnittet blir det överlägset mest lyssnade på under 2023.
Lyssna här 

April  

I april föreslår utredningen ”En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder” ett statligt register på individnivå med mycket detaljerade uppgifter. Svensk Försäkring menar att förslagen inte bör genomföras då det innebär en allvarlig kränkning av den personliga integriteten, vilket vi bland annat lyfter på vår webb och i en debattartikel.

I slutet av april håller Svensk Försäkring och övriga branschorganisationer på finansmarknadsområdet en välbesökt mottagning för finansattachéer i samband med det informella attachémötet under det svenska EU-ordförandeskapet.

Maj

Maj månad är en hektisk månad för Svensk Försäkring. I början av månaden deltar kansliet på ett möte med justitieminister Gunnar Strömmer om hur samhällets stöd till brottsoffer kan stärkas efter att en sprängning eller andra grova våldsdåd har inträffat.

Vår årsmöteskonferens har temat ”Kris och krig – vad är försäkringsbranschens roll?” och drar en stor publik som bland annat får lyssna till statssekreteraren hos ministerns för civilt försvar, generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och representanter för en branschorganisation för försäkringsbolag i Ukraina som deltar via länk.

Vyacheslav Chernyakhovsky, General director och Tetiana Korobova, Deputy director på länk.

Statistikrapporten Försäkringar i Sverige publiceras, liksom statistik över djurförsäkringar, barnförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar.

Vi lämnar ett flertal yttranden, bland annat ett om förslaget om en global minimiskatt som vi är kritiska till, och ett om vikten av att lägga större fokus på mängdbrott.

- Längre straff är en viktig pusselbit för att avskräcka de internationella stöldligorna från att komma till Sverige. Det finns behov av att i större utsträckning utnyttja hela straffskalan i dessa ärenden, säger Ronja Wildenstam, jurist.
Läs mer

Juni

I Juni presenterar vi vår återkommande ranking som vi gör tillsammans med IVL Miljöinstitut om hur väl kommunerna har arbetat med klimatanpassning och Norrköping utses till den segrande kommunen på en presskonferens.

Inför årets Almedalsvecka gör Svensk Försäkring en enkätundersökning om pensioner och vikten av att spara privat.

- En viktig skillnad mellan vad som gäller för den allmänna pensionen och tjänstepensionen jämfört med privat pensionssparande är att det är den enskilde själv som beslutar om sitt privata pensionssparande och kan anpassa det utifrån sina egna behov, säger Eva Erlandsson, senior ekonom.
Läs mer

En stor mängd årsstatistik publiceras, bland annat om att antalet cykelstölder ökar.

Ett poddavsnitt om Sveriges mest obegripliga jobb – aktuarie – släpps. Ett av våra mest lyssnade avsnitt!

Augusti

Orkan_klimatanpassning-1.png

Sverige drabbas av ovädret Hans som orsakar översvämningar och stormskador. Svensk Försäkrings klimatanpassningsexpert Staffan Moberg är flitigt ute i media och kommenterar vad som behöver göras för att klimatanpassa våra samhällen. De återkrav som försäkringsbolagen ställer på kommunerna för bristande VA-nät väcker också uppmärksamhet. I fokus var Gävle kommun där återkravet uppgår till drygt en miljard kronor för översvämningarna som inträffade 2021.

Svensk Försäkring riktar i ett remissvar till Boverket skarp kritik mot de föreslagna nya reglerna om byggnader och brandbelastning. De föreslagna brandreglerna skulle bli icke-hållbara.

September 

I början av september bjuder Svensk Försäkring in övriga nordiska branschorganisationer för diskussioner om bland annat utvecklingen på pensionsområdet och gemensamma utmaningar i den finansiella tillsynen.

Statistik för kvartal 2 publiceras och bland annat uppmärksammas att privat kapitalförsäkring fortsätter att minska.

- Under pandemin kunde vi se att sparandet i privata kapitalförsäkringar ökade kraftigt, betydligt mer än tidigare. Sedan drygt ett år tillbaka har denna trend brutits, säger Linda Wahlman, statistiker.
Läs mer

Oktober 

Svensk Försäkring publicerar preliminära uppgifter om hur många skadeanmälningar som kommit in efter ovädret Hans och hur dyrt det beräknas bli för försäkringsbranschen.  

Under oktober blir det klart att alla riksdagspartier kommer att ingå i Pensionsgruppen.

- Det är verkligen positivt att pensionsgruppen nu är samlad och att det finns en så bred uppslutning kring de grundläggande principerna inom pensionssystemet, säger Eva Erlandsson, senior ekonom.
Läs mer

Vi fortsätter vårt arbete för att minska andelen som är oförsäkrade och börjar arbeta fram ett informationsmaterial som beräknas klar i början av 2024.

Poddavsnitt: 400 000 oförsäkrade - detta vill försäkringsbranschen råda bot på

November 

Svensk Försäkrings vd Christina Lindenius deltar i det nyinrättade branschrådet om konkurrenskraftsfrågor på Finansdepartementet under ledning av finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Vi släpper en statistikrapport om naturorsakade skador och lanserar ett nytt verktyg som tagits fram tillsammans med CAB Group för att kunna beräkna klimatpåverkan vid fastighetsreparationer.  

Statistik för kvartal 3 visar bland annat att premieinbetalningarna till liv- och pensionsförsäkring ökat med 10 procent. Tillväxten beror till största delen på ökade avsättningar till tjänstepension, säger Kajsa Lindell Hagelin, kvantitativ analytiker.

Svensk Försäkrings personskadekommitté har arbetat med att modernisera och harmonisera de medicinska tabellverken för sjukdomar och skador och de nya tabellverken publiceras inför att de börjar gälla vid årsskiftet.

December

Under december riktar Svensk Försäkring både ros och ris mot förändringarna i Solvens II-regelverket och är starkt kritiska mot direktivet för återhämtning och resolution av försäkringsföretag, IRRD.

- Vi ser fortsatt inget behov eller nytta av IRRD då solvens II mer än väl ger ett tillräckligt skydd för de svenska försäkringstagarna, säger Jonas Söderberg, ekonom.

Desto gladare blev vi när Tullbefogenhetsutredningens slutbetänkande föreslår att utförsel av stöldgods ska kriminaliseras, förslag som försäkringsbranschen länge efterfrågat.

Vi avrundar året med en spaning framåt mot 2024 på vårt Omvärldsseminarium. Seminariet lockade som vanligt mycket folk från hela försäkringsbranschen.

OR 2024_starten (1).png

Trendspaning: Makro, klimatanpassning, välfärdsbrott och digitalisering

I en efterföljande debattartikel lyfter vi vikten av att den offentliga sektorn och försäkringsbolagen behöver samarbeta och tillåtas dela information med varandra för att bekämpa den organiserade brottsligheten gentemot välfärdssystemen.