Logotype for print

Skadeförsäkringsföretagens premier ökade något

2023-02-15

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen ökade med 1 procent fjärde kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Premieinkomsterna till sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar har ökat mest. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

De inbetalda premierna till skadeförsäkringsföretagen ökade med 207 miljoner kronor, motsvarande en ökning med knappt 1 procent, kvartal 4 2022 jämfört med motsvarande kvartal 2021.

Premieinkomsterna ökar inom de flesta produktområdena men ökningen är som störst för sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar som ökade med nästan 9 procent (232 miljoner kronor) jämfört med kvartal 4 2021. För företags- och fastighetsförsäkringar skedde en ökning med knappt 3 procent (115 miljoner kronor) och trafik- och motorfordonsförsäkringar ökade med drygt 1 procent (81 miljoner kronor). För hem- och villaförsäkringar skedde det däremot en minskning av inbetalda premier för kvartal 4 2022, en nedgång med 3 procent (-138 miljoner kronor).  

Det rullande årsvärdet, det vill säga summan av de fyra senaste kvartalen, uppgick under 2022 till knappt 99 miljarder kronor. Det är en ökning av premieinkomsterna med drygt 47 procent (32 miljarder kronor) för skadeförsäkringsföretagen under de senaste tio åren.

Anm.: Skadeförsäkring som finns i livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen ingår inte. I Företags- och fastighets¬försäkring ingår även ansvarsförsäkring samt sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring. I Övrig skadeförsäkring ingår övrig egendomsförsäkring (till exempel djurförsäkringar och produktförsäkringar), kredit- och borgensförsäkring, rätts¬skyddsförsäkring, assistansförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, inkomstförsäkring samt avgångs¬bidrags¬försäkring. Källa: Svensk Försäkring.

skadeq42.png