Logotype for print

Premier till pensions- och livförsäkring minskade för tredje kvartalet i rad

2023-02-15

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkringar har minskat med 26 procent under det fjärde kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal 2021. Det är tredje kvartalet i rad som premieinbetalningarna minskar. Detta visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Vid jämförelse mellan det fjärde kvartalet 2022 och motsvarande kvartal året innan har premieinbetalningarna till konkurrensutsatta pensions- och livförsäkringar minskat med drygt 24 miljarder kronor – en minskning med 26 procent. Det är tredje kvartalet i rad som premierna minskar inom pensions- och livförsäkring. I jämförelse med 2021 blir nedgången under 2022 kraftig eftersom premieinbetalningarna under 2021 låg på en ovanligt hög nivå.

Privat kapitalförsäkring[1] minskade med 44 procent (26,1 miljarder kronor) och privat pensionsförsäkring med 13 procent (0,06 miljarder kronor) jämfört med fjärde kvartalet 2021. Samtidigt ökade inbetalda premier till tjänstepensionsförsäkring via valcentral med 11 procent (1,3 miljarder kronor) och till tjänstepension utanför valcentral med 2 procent (0,3 miljarder kronor).

Magnus Vesterlund, chefsekonom

- Det är sparandet i kapitalförsäkring som står för den största delen av minskningen. Utvecklingen är på sätt och viss förväntad då den kraftiga ökningen under 2021 var relaterat till bland annat en stark aktiemarknad. Under 2022 hade vi en omvänd utveckling då dessutom inflationen var hög och bostadsräntorna kraftigt stigande. Detta har minskat konsumtionsutrymmet och därmed även möjligheten till sparande. Sett i ett längre perspektiv ser vi dock ett ökat sparande i kapitalförsäkring, säger Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring.

Under de senaste fyra kvartalen, det vill säga från och med det första kvartalet 2022 till och med det fjärde kvartalet 2022, uppgick premieinbetalningarna till konkurrensutsatta försäkringar inom pensions- och livförsäkring till knappt 331 miljarder kronor. Motsvarande värde för 2021 var knappt 379 miljarder kronor. Under de senaste tio åren har de årliga premieinbetalningarna för dessa försäkringar ökat med totalt 103 procent (motsvarande 168 miljarder kronor).

Anm.: Diagrammet visar inbetalda premier exklusive uppräknade fribrev och inflyttat försäkringskapital. I Övrig livförsäkring ingår premiebefrielseförsäkring, grupplivförsäkring och sjukförsäkring som inte tecknats av arbetsgivare i anslutning till anställning utan av ”privat” försäkringstagare, där sjukförsäkring avser sådan som inte kan sägas upp av försäkringsföretaget och därför klassas som livförsäkringsrörelse. Både företag och privatpersoner kan spara i privata kapitalförsäkringar. Källa: Svensk Försäkring.

[1] Observera att privat kapitalförsäkring kan vara både företagsägd och privatägd.premieq4.png