Logotype for print

Förslagen om statistik över hushållens tillgångar och skulder bör inte genomföras

2023-04-17

Svensk Försäkring vänder sig mot förslagen i Finansdepartementets remiss gällande en ny statistik över hushållens tillgångar och skulder. Förslagen är alldeles för långtgående, konsekvenserna är oklara och kan komma att leda till allvarliga kränkningar av den personliga integriteten. Dessutom har de uppenbara cyberriskerna inte beaktats.

Utredningen föreslår att ett statligt, detaljerat register på individnivå, ska upprättas över hela svenska folkets tillgångar och skulder. Svensk Försäkring är normalt positiva till statistikinsamling för forskning, men här uppväger inte nyttan intrånget i den personliga integriteten och kostnaderna för de finansiella företagen.

Karin Chenon, ekonom

- Det är orimligt att finansiella företag ska lämna ut sina kundregister med personnummer och övriga detaljer om varje enskild kund på det sätt som föreslås i utredningen, säger Karin Chenon, senior ekonom Svensk Försäkring och expert i utredningen.

Vi ser allvarligt på att utredningen inte tagit hänsyn till cybersäkerhetsriskerna eller behovet av en säkerhetsskyddsanalys. Det är anmärkningsvärt givet det säkerhetspolitiska läget och den förändrade cyberhotbilden mot myndigheter och företag. När informationsmängder från flera håll läggs samman uppnås ett högre skyddsbehov. Det är uppenbart att en databas med detaljerade uppgifter skulle väcka stort intresse både hos främmande makt och organiserad brottslighet.

Svensk Försäkring anser inte att pensionssparande lämpar sig att vara en del av statistiken över hushållens tillgångar och skulder då pensionssparande är långsiktigt och inlåst med en särskild karaktär av uppskjuten lön. Förslagen i utredningen utgår från att pensionssparande kan påverka ekonomiska beslut som individer fattar idag. Det kan inte uteslutas att det är fallet för vissa individer, men det leder fel att generellt anta att det finns ett orsakssamband mellan individers pensionssparande, skuldsättning och konsumtion.

Kombinationen av att lämna ut känslig information om enskilda individer på oklara grunder utan att ta hänsyn till cyberhotbilden och andra säkerhetsrisker gör att Svensk Försäkring anser att förslagen inte bör genomföras.