Logotype for print

Försäkringsbranschen välkomnar Tullbefogenhetsutredningens förslag

2023-12-18

I dag lämnade Tullbefogenhetsutredningens sitt slutbetänkande till regeringen där utredningen bland annat föreslår att utförsel av stöldgods ska kriminaliseras, förslag som försäkringsbranschen välkomnar.

Den 30 mars beslutade regeringen om ett nytt tilläggsdirektiv till den pågående Tullbefogenhetsutredningen som bland annat innebar att utredningen skulle lämna förslag på hur utförsel av stöldgods kan kriminaliseras. I dag överlämnade utredningens sitt slutbetänkande till regeringen där det föreslås flera kraftfulla åtgärder i arbetet mot den kriminella ekonomin, bland annat att utförsel av stöldgods ska kriminaliseras.

Ronja Wildenstam, jurist

- Det här är något som försäkringsbranschen länge har verkat för och vi är därför glada för att utredningen har lyssnat på oss, säger Ronja Wildenstam, jurist vid Svensk Försäkring och Larmtjänst.

Utredningen konstaterar att det krävs ett effektivare arbete mot utförsel av stöldgods och att den gränsöverskridande tillgreppsbrottsligheten är omfattande och internationella brottsnätverk står för en stor andel av brottsligheten. Nätverkens verksamhet har en betydande negativ påverkan på samhället och är ett växande samhällsproblem. Med rätt insatser kan den gränsöverskridande tillgreppsbrottsligheten minska i omfattning. Bekämpningen av utförsel av stöldgods behöver prioriteras enligt utredningen och det måste göras fler ingripanden mot den. Polismyndigheten eller Tullverket föreslås därför få i uppdrag att särskilt rikta in sig på brottsligheten, om den ska kunna begränsas. Utredningen framhåller också att myndigheterna måste få det tillskott av resurser som krävs, alternativt besked om vilka mindre angelägna uppgifter som bör prioriteras ner.

Utredningen föreslår även att det införs ett nytt brott, utförselhäleri, för att utförseln av stöldgods ska kunna bekämpas effektivare än i dag. Själva brottet bör bedömas som en kvalificerad form av häleri och införas i brottsbalken.

Tullverket bör enligt utredningen få en aktiv roll i bekämpningen av utförselhäleri. En tulltjänsteman ges därför flera nya befogenheter. Att utreda brottet föreslås däremot vara en fråga för Polismyndigheten.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. Larmtjänst och Svensk Försäkring kommer att fortsätta följa frågan.