Logotype for print

Svensk Försäkring riktar skarp kritik mot Boverkets förslag till nya brandregler

2023-08-25

Svensk Försäkring riktar i ett remissvar till Boverket skarp kritik mot de föreslagna nya reglerna om byggnader och brandbelastning. Boverkets målsättning att skapa enklare regler och billigare byggkostnader kommer inte att uppfyllas. Svensk Försäkring menar att det istället kommer att bli mer komplicerat och otydligt med de nya reglerna, vilket kommer att påverka brandskyddet i byggnader och hela samhället negativt.

Svensk Försäkring framhåller i sitt remissvar att det finns betydande brister i konsekvensanalyserna i Boverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnader och brandbelastning ur ett hållbarhetsperspektiv. Förslaget riskerar att flytta kostnaden från produktionsskedet av byggnaden till förvaltningsskedet, då oklara byggregler kommer att medföra fler bränder i fastigheter, vilket medför dyra återställningskostnader. På sikt är förloraren den som bor i eller förvaltar fastigheten.

Staffan Moberg, jurist

- En brand påverkar samhället långt utanför den byggnad som brinner. Detta förbises helt i Boverkets förslag. De föreslagna brandreglerna skulle bli icke-hållbara, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Det kommer att bli svårt att tolka vilka byggregler som ska följas av såväl byggherrar, byggnadsnämnder och entreprenörer. På sikt kommer detta medföra risk för onödiga tvister i domstol.

Boverket utgår endast ifrån att brandskyddet är till för att skydda liv, hälsa och miljö. Svensk Försäkring menar att brandskyddet måste fylla en mycket större funktion än så för att vara samhällsnyttigt. Vi behöver även skydda egendom såsom bostäder, kontorslokaler, maskiner i fabriker, varor på lager m m. På så sätt kan ett hållbart och resilient samhälle skapas

Genom att ta bort tydliga vägledningar och öppna upp för nya s.k. innovativa lösningar, skapas en osäkerhet kring byggandet. Vi riskerar att 290 olika byggnadsnämnder gör sina egna tolkningar av vad som är lämpligt byggande. Värst drabbade blir offentliga verksamheter, vilka måste göra offentlig upphandling enligt LOU. Det billigaste alternativet riskerar att inte vara det bästa alternativet.

I Boverkets förslag sänks kraven på brandsäkerhet genom att större lokaler kan ingå i en och samma brandcell utan att särskilda skyddsåtgärder krävs eller att tydlig brandsektionering av vindar föreskrivs.

Svensk Försäkring menar att Boverket måste bearbeta om förslagen och ha en bättre dialog med berörda aktörer, såsom försäkringsbranschen, samt för att framtidens byggregler ska bli tydliga, enkla att följa och bidra till ett brandsäkert och hållbart samhälle.