Logotype for print

Reviderade medicinska tabellverk har harmoniserats och moderniserats

2023-11-27

De medicinska tabellverken för sjukdomar och skador har genomgått en omfattande revidering. Anledningen till uppdateringen är nya rehabiliteringsmetoder, utveckling av behandlingsmetoder samt nya sjukdomstillstånd som har kommit till. Bland annat har invaliditetsnivåer harmoniserats, sambandet mellan funktionspåverkan snarare än diagnos har förstärkts och ett helt nytt kapitel rörande cancer- och tumörsjukdomar har tillkommit.

Svensk Försäkrings personskadekommitté har gjort en översyn av de medicinska tabellverken för skador respektive sjukdomar. Behovet av revidering grundar sig dels på den kontinuerliga utveckling som sker när det gäller behandling och rehabilitering, dels på tillkomsten av nya sjukdomsdiagnoser. Det har också funnits en önskan att höja den pedagogiska nivån i de medicinska tabellverken.

De viktigaste förändringarna är

  • Nya referensfall gällande psykiska sjukdomar.
  • Nytt kapitel för cancer- och tumörsjukdomar.
  • Införande av begreppet ”normalvärde”.
  • Förtydligande av skillnaden mellan medicinskt samband och samsjuklighet.
  • Utveckling av rekommendationer avseende livslång medicinering.
  • Förbättrad pedagogisk nivå genom tillkomst av nya kapitel, förändrad kapitelindelning, förenklat språk, nedkortade texter och fler begreppsförtydliganden.
  • Harmonisering av invaliditetsnivåer över hela spektret av skador och sjukdomar.
  • Förstärkt fokus på funktionspåverkan snarare än diagnoser.
  • Genomgående uppdatering av invaliditetsnivåer.

Arbetet har genomförts under två år där man jobbat i projektform med representanter från försäkringsbolag, medicinska rådgivare samt läkare med expertis på sitt medicinska område.

Vem använder medicinska tabellverk?

Försäkringsbranschen reglerar varje år en omfattande mängd personskador där en olycka eller en sjukdom resulterar i en medicinsk invaliditet. Omfattningen av den medicinska invaliditeten ligger till grund för storleken på försäkringsersättningen för de aktuella skadorna. För att stödja en effektiv skadereglering tillhandahåller Svensk Försäkring, på uppdrag av branschen, de så kallade medicinska tabell­verken. Tabellverken används främst av de medicinska rådgivarna som ett hjälpmedel för att stödja och underlätta värderingar av medicinsk invaliditet efter skada eller sjukdom.

De nya tabellverken börjar gälla den 1 januari 2024.