Logotype for print

Kritik mot förslag om global minimiskatt

2023-05-15

Svensk Försäkring har i dag lämnat ett remissvar till Finansdepartementet avseende två remisser om tilläggsskatt för företag. Förslagen är för omfattande och komplexa för att det ska vara möjligt att uppmärksamma, analysera och beskriva alla oklarheter.

De remitterade förslagen

Finansdepartementet har remitterat delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) och promemorian Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6). Delbetänkandet och promemorian innehåller förslag till genomförande av om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella koncerner och storskaliga nationella koncerner i unionen (minimibeskattningsdirektivet). Direktivet innehåller regler som ska säkerställa att intäkter hos företag som ingår i stora koncerner ska beskattas med minst 15 procent.

Skattemässig neutralitet på tjänstepensions- och livförsäkringsområdet

De remitterade förslagen syftar till att förhindraotillbörlig skatteplanering och skatteflykt. Svensk Försäkring anser att det är tydligt att regelverket inte är inriktat mot sådan verksamhet som bedrivs av våra svenska tjänstepensionsföretag och livförsäkringsföretag. Det måste därför säkerställas att jämförbar verksamhet behandlas lika så att det fortsatt råder skattemässig neutralitet på tjänstepensions- och livförsäkringsområdet.

I flera avseenden är det fortsatt otydligt hur den föreslagna lagen kan komma att påverka våra medlemsföretag. Vi anser därför att regelverket måste utformas på ett sådant sätt att det inte finns några oklarheter om vilka enheter som ska undantas från regelverket.

Anpassningar behövs också till en svensk kontext när det gäller beaktandet av bland annat avkastningsskatten och uppskjutna skatteskulder som avser säkerhetsreserver.

Ronja Wildenstam, jurist

- Våra medlemsföretag varit tvungna att inleda arbetet med att skapa rutiner för genomförandet av minimibeskattningsdirektivet utan att veta hur regelverket ens ska se ut. Det är ytterst beklagligt att det här arbetet har forcerats fram och att vi ännu inte kan avgöra vilka företag som omfattas av regelverket, säger Ronja Wildenstam som är senior jurist vid Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring har nu för avsikt att, tillsammans med bland annat Svenskt Näringsliv, föra en fortsatt dialog med Finansdepartementet och Skatteverket kring genomförandet av direktivet.