Logotype for print

Sjukvårdsförsäkring

Publicerad: 2024-05-30 Nästa publiceringsdatum: 2025-05-28

I slutet av 2023 hade drygt 780 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med knappt 3 procent jämfört med motsvarande tidpunkt 2022. Gruppförsäkringar betalda av arbetsgivare har ökat med 4 procent och gruppförsäkringar, som inte är betalda av arbetsgivare, har ökat med 1 procent.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat trendmässigt under en längre tid. Vid slutet av 2023 hade drygt 780 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Ungefär 6 av 10 försäkringstagare får sjukvårdsförsäkringen betald av sin arbetsgivare, och ungefär 3 av 10 försäkringstagare har tecknat sjukvårdsförsäkring som en gruppförsäkring. Resterande omkring 1 av 10 har en individuell sjukvårdsförsäkring, som individen har tecknat och betalt själv.

Arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring omfattar normalt alla anställda på arbetsplatsen. Den enskilde kan köpa en sjukvårdsförsäkring antingen som en individuell försäkring eller som en gruppförsäkring. En gruppförsäkring tecknas vanligen via arbetsgivaren eller det fack-/yrkesförbund som man tillhör. Allt fler fackförbund inom olika yrkeskategorier och andra organisationer erbjuder i dag sjukvårdsförsäkring till sina medlemmar.

Under 2023 ökade det totala antalet sjukvårdsförsäkringar med knappt 3 procent, vilket motsvarar en ökning på 19 000 försäkringar. Ökningen i antal har främst skett bland de arbetsgivarbetalda försäkringarna som ökade med 4 procent (20 000 försäkringar). Även de gruppförsäkringar som inte är betalda av arbetsgivaren har ökat något. Jämfört med 2022 har de ökat med 1 procent (drygt 1 000 försäkringar). De individuella försäkringarna minskade något med knappt 2 000 försäkringar motsvarande 3 procent.

Under 2023 hade knappt 15 procent av antalet sysselsatta personer i åldrarna 15–74 år en sjukvårdsförsäkring. För sjukvårdsförsäkringarna betalades det in närmare 4,3 miljarder i premier under 2023.

Anm.: Sjukvårdsförsäkringar finns inom både liv- och skadeförsäkringsföretag. Den stora ökningen av gruppförsäkringar under 2016 beror huvudsakligen på en omläggning av hur grupperna definieras i statistiken.

Statistikens innehåll

Insamling av sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar (antal försäkringar och premieinkomst) sker årligen till Svensk Försäkring. Uppgifterna lämnas av både livförsäkringsföretag och skadeförsäkringsföretag, vilka är försäkringsgivare oavsett vem som marknadsför försäkringen.

Sjukvårdsförsäkringen är en försäkring som vanligen omfattar både sjukvårds- och rehabiliteringstjänster. Innehållet i försäkringarna kan variera något, men omfattar i regel sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder. Akutvård, intensivvård (IVA) eller vård i livets slutskede ges inte inom ramen för sjukvårdsförsäkringen. Ingenting av den vård som utförs inom sjukvårdsförsäkringen finansieras med skattemedel.