Logotype for print

Sjukvårdsförsäkring

Publicerad: 2023-05-31 Nästa publiceringsdatum: 2024-05-29

I slutet av 2022 hade drygt 760 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med drygt 5 procent jämfört med motsvarande tidpunkt 2021. Gruppförsäkringar betalda av arbetsgivare har ökat med 5 procent och gruppförsäkringar, som inte är betalda av arbetsgivare, har ökat med 6 procent. Även de individuella försäkringarna har ökat med 6 procent.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat trendmässigt under en längre tid. Vid slutet av 2022 hade drygt
760 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Ungefär 6 av 10 försäkringstagare får sjukvårdsförsäkringen betald av sin arbetsgivare, och ungefär 3 av 10 försäkringstagare har tecknat sjukvårdsförsäkring som en gruppförsäkring. Resterande omkring 1 av 10 har en individuell sjukvårdsförsäkring, som individen har tecknat själv.

Arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring omfattar normalt alla anställda på arbetsplatsen. Den enskilde kan köpa en sjukvårdsförsäkring antingen som en individuell försäkring eller som en gruppförsäkring. En gruppförsäkring tecknas vanligen via arbetsgivaren eller det fack-/yrkesförbund som den anställda tillhör. Allt fler fackförbund inom olika yrkeskategorier erbjuder i dag sjukvårdsförsäkring till sina medlemmar.

Under 2022 ökade det totala antalet sjukvårdsförsäkringar med drygt 5 procent, vilket motsvarar en ökning med närmare 40 000 försäkringar. Ökningen i antal har främst skett bland de arbetsgivarbetalda försäkringarna som ökade med 5 procent (22 000 försäkringar). Även gruppförsäkringar, som inte är betalda av arbetsgivaren, samt de individuella försäkringarna har ökat. Jämfört med 2021 har de ökat med 6 procent (drygt 12 000 försäkringar) respektive 6 procent (4 200 försäkringar).

Under 2022 hade knappt 15 procent av antalet sysselsatta personer i åldrarna 15–74 år en sjukvårdsförsäkring och försäkringstagarna betalade nästan 4,2 miljarder kronor i premier till försäkringsföretagen.

Anm.: Sjukvårdsförsäkringar finns inom både liv- och skadeförsäkringsföretag. Den stora ökningen av gruppförsäkringar under 2016 beror huvudsakligen på en omläggning av hur grupperna definieras i statistiken.

Statistikens innehåll

Insamling av sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar (antal försäkringar och premieinkomst) sker årligen till Svensk Försäkring. Uppgifterna lämnas av både livförsäkringsföretag och skadeförsäkringsföretag, vilka är försäkringsgivare oavsett vem som marknadsför försäkringen.

Sjukvårdsförsäkringen är en försäkring som vanligen omfattar både sjukvårds- och rehabiliteringstjänster. Innehållet i försäkringarna kan variera något, men omfattar i regel sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder. Akutvård, intensivvård (IVA) eller vård i livets slutskede ges inte inom ramen för sjukvårdsförsäkringen. Ingenting av den vård som utförs inom sjukvårdsförsäkringen finansieras med skattemedel.