Logotype for print

Inträffade skador för hushåll och företag

Publicerad: 2023-06-14 Nästa publiceringsdatum: 2024-06-12

Totalt inträffade närmare 973 000 skador inom hem-, villa-, fritidshus-, båt-, företags- och fastighetsförsäkring under 2022. För dessa skador utbetalades sammanlagt drygt 20,4 miljarder kronor från försäkringsföretagen i skadeersättningar. Jämfört med 2021 har antalet skador ökat med nio procent medan skadeersättningarna har ökat med 2 procent. Under 2022 var den värdemässigt största skadan för hushållen orsakad av vattenskada i bostaden eller fritidshuset. För företagen var den värdemässigt största skadan orsakad av brand eller åska.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Antal skador inom hushåll och företag varierar över åren. Jämfört med 2013 är antalet skador på ungefär samma nivå, medan de utbetalda skadeersättningarna har ökat från 17,1 miljarder kronor 2013 till 20,4 miljarder kronor 2022. Det motsvarar en ökning med 20 procent.

Under 2022 har antalet skador totalt sett ökat med nio procent jämfört med 2021, främst i villor, övriga hem och företag. Antalet skador i fritidshus har däremot minskat under samma period. De utbetalda skadeersättningarna har totalt sett ökat med två procent. Ökningen är framför allt kraftig för skador i flerbostadshus (övriga hem) och företag, medan ersättningarna har minskat för villor och fritidshus.

hus o hem1.png

Under 2022 var den vanligaste anledningen till att ett hushåll fick utbetalning från hemförsäkringen en så kallad allriskskada som täcker skador där försäkringstagaren råkat ut för en plötslig och oförutsedd oturshändelse. Den försäkrade kanske tappar kameran i marken vid resa eller glömmer mobilen på bussen. Under året inträffade nästan 343 000 allriskskador, vilket motsvarar 39 procent av samtliga skador inom hushåll. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 1 miljard kronor i skadeersättningar. De värdemässigt största skadorna för hushållen var dock vattenskador, för vilka ersättningarna sammanlagt uppgick till 3,6 miljarder kronor, och skador orsakade av brand eller åska, för vilka ersättningarna uppgick till 2,2 miljarder kronor.

Under 2022 har antalet skador inom hushåll ökat med tio procent medan de utbetalda skadeersättningarna har minskat med 4 procent. Framför allt är det skador under resa (både sakskador och personskador) som står för den största delen av den procentuella ökningen i antalet skador såväl som i utbetalda skadeersättningar. De utbetalda ersättningarna för skador under resa har tredubblats under 2022. Majoriteten av minskningen av de utbetalda ersättningarna mellan 2021 och 2022 står naturskador för, som framför allt kan hänföras till höga värden under 2021 på grund av framför allt översvämningar i Gävle.hus o hem2.png

De vanligaste anledningarna till att ett företag får skadeersättning från företags- och fastighetsförsäkringen under 2022 var en vattenskada respektive en skada inom ansvars- och rättsskydd. Den senare är ett försäkringsskydd som används för att betala kostnader om en anställd eller ett företag blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som en anställd eller företaget har orsakat. De värdemässigt största skadorna för företagen var dock skador orsakade av brand eller åska, för vilka skadeersättningarna sammanlagt uppgick till 4,4 miljarder kronor.

Under 2022 har antalet skador inom företags- och fastighetsförsäkringen legat på ungefär samma nivå som under 2021 medan de utbetalda ersättningarna har ökat med åtta procent. Antalet skador har minskat för de flesta typer av skador, medan skador under resa har ökat mycket kraftigt. Under 2022 ökade antalet skador under resa med 86 procent och skadeersättningarna för sådana skador med 61 procent. Även de utbetalda ersättningarna för ansvars- och rättsskydd har ökat mycket kraftigt mellan 2021 och 2022, ökningen är 42 procent och uppgick under 2022 till 1, 6 miljarder kronor.hus o hem3.png

Statistikens innehåll

Svensk Försäkring samlar in statistik för hem-, villahem-, fritidshus-, separat båt-, företags- och fastighetsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in bestånd där skador som inte lett till utbetalningar är exkluderade, tillsammans med uppgifter om utbetalningar, antal försäkringar, intjänade premier, driftskostnader och intjänade premier.