Logotype for print

Inträffade skador för hushåll och företag

Publicerad: 2024-06-12 Nästa publiceringsdatum: 2025-06-12

Totalt inträffade 803 000 skador inom hem-, villa-, fritidshus-, båt-, företags- och fastighetsförsäkring under 2023. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 26 miljarder kronor i skadeersättningar. Det är 5,6 miljarder mer än 2022 vilket innebär en ökning med nästan 28 procent. Det beror framför allt på ökade utbetalningar för skador orsakade av brand eller åska inom företags- och fastighetsförsäkringar.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Antal skador inom hushåll och företag uppgick till 803 000 under 2023. Det är i stort sett i nivå med året innan, en ökning med 2 procent. Jämfört med 2014 är antalet skador däremot runt 27 procent färre. Skadebeloppet för 2023 uppgick till 26 miljarder kronor, en ökning med nästan 28 procent jämfört med året innan och det högsta skadebeloppet för ett enskilt år sett till perioden 2014–2023.

Störst ökning av skadebeloppet är det för företag och fastigheter. Inom den försäkringsgrenen steg skadebeloppet med 4,0 miljarder kronor till 13,8 miljarder, vilket är en ökning med 41 procent jämfört med året innan. Det handlar framför allt om skador orsakade av brand eller åska.

Inom villahemförsäkringen minskade antalet skador med nästan 6 procent. Däremot så ökade skadebeloppet med 12 procent. Bidragande faktorer till ökningen av skadebeloppet inom villahemförsäkringen är fler översvämningsskador under året vilket är skador där medelskadebeloppet är relativt högt. Därutöver var medelskadebeloppet högre för skador orsakade av brand och åska jämfört med tidigare år.  

Inom hemförsäkringen minskade antalet skador med närmare 2 procent men skadebeloppet ökade med över 7 procent. Inom fritidshusförsäkringen minskade både antalet skador och skadebelopp, med 16 respektive 7 procent.

image001.png

Skador inom hushåll

Den vanligaste anledningen till att ett hushåll får utbetalning från försäkringen är för så kallade allriskskador. Detta avser plötsliga och oförutsedda oturshändelser så som att försäkringstagaren exempelvis tappar kameran i marken vid resa eller glömmer mobilen på bussen. Under året inträffade 264 000 allriskskador, vilket motsvarar 39 procent av samtliga skador inom hushåll. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 1 miljard kronor i skadeersättningar. De värdemässigt största skadorna för hushållen var dock vattenskador, för vilka ersättningarna sammanlagt uppgick till 3,5 miljarder kronor, och skador orsakade av brand eller åska, för vilka ersättningarna uppgick till 2,5 miljarder kronor.

Under 2023 har antalet skador inom hushåll minskat med 4 procent medan de utbetalda skadeersättningarna har ökat med 9 procent. Allriskskadorna är de som minskar mest sett till antalet. Största procentuell minskning är det däremot inom ansvar- och rättskydd där antalet skador minskar med 21 procent.

Att skadebeloppen, till skillnad mot för antalet skador, ökar beror bland annat på högre skadebelopp för naturorsakade skador. Detta är skador där det genomsnittliga skadebeloppet är betydligt högre än för allriskskadorna. Totalt sett ökade skadebeloppen för naturorsakade skador med närmare 0,6 miljarder, vilket är mer än en dubblering jämfört med 2022. Att skadebeloppet ökar så pass mycket 2023 är troligtvis en följd av ovädret Hans som större delar av landet drabbades av i augusti 2023.  

image003.png

Skador inom företag och fastigheter

De vanligaste anledningarna till att ett företag får skadeersättning från företags- och fastighetsförsäkringen är på grund av vattenskador eller ersättningar inom ansvars- och rättsskydd. Tillsammans stod de för 35 procent av skadorna under 2023. Den senare är ett försäkringsskydd som används för att betala kostnader om en anställd eller ett företag blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskador som företaget eller en anställd har orsakat. De värdemässigt största skadorna för företagen var dock skador orsakade av brand eller åska, för vilka skadeersättningarna sammanlagt uppgick till 7,8 miljarder kronor vilket är 56 procent av det totala skadebeloppet inom företags- och fastighetsförsäkringar.

Antalet skador inom företags- och fastighetsförsäkringar var i stort sett i nivå med 2022. Däremot ökade skadebeloppet med 41 procent. Detta beror på en kraftig ökning av skador orsakade av brand och åska där skadebeloppet ökade med 3,4 miljarder motsvarandes en ökning med 78 procent. Även maskinskador ökade med närmare 0,7 miljarder vilket innebär mer än en tredubbling jämfört med året innan.

image005.png

 

Statistikens innehåll

Svensk Försäkring samlar in statistik för hem-, villahem-, fritidshus-, separat båt-, företags- och fastighetsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in bestånd där skador som inte lett till utbetalningar är exkluderade, tillsammans med uppgifter om utbetalningar, antal försäkringar, intjänade premier, driftskostnader och intjänade premier.