Logotype for print

Naturskador

Publicerad: 2023-06-15 Nästa publiceringsdatum: 2024-06-12

Under 2022 inträffade 18 200 försäkringsskador orsakade av naturen och för dessa har försäkringsföretagen betalat ut ersättningar på drygt 837 miljoner kronor till försäkringstagarna. Under 2022 utgjorde skador orsakade av storm den största delen av de natursorsakade skadorna.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Det inträffade 18 200 naturorsakade skador under 2022, vilket motsvarar drygt 837 miljoner kronor i skadeersättningar. Det är en minskning av antalet skador med 24 procent och en minskning av utbetalda försäkringsersättningar med 69 procent jämfört med 2021. Att det minskar så pass kraftigt beror på att utbetalda försäkringsersättningar var särskilt höga under 2021 till följd av de översvämningar som drabbade Gävleborgs län under augusti 2021.  

Sett till den senaste tioårsperioden är det framför allt stormar som har varit orsaken till de naturorsakade skadorna. Hit räknas inte bara stormar med hög vindstyrka utan även snöstormar. Under 2022 utgjorde skador orsakade av storm 64 procent av de naturorsakade skadorna medan skador orsakade av vatten utgjorde 23 procent. Hit räknas skyfall, snösmältning, stigande sjö-, och vattendrag. Sedan 2015 samlas även uppgifter in om övriga naturskador, som omfattar skador som orsakats av jordskred, bergras, lavin, jordskalv, vulkanutbrott, snötryck eller hagel. Övriga naturskador utgjorde 13 procent av skadorna.  

naturskador 2023.png

Ett län kan vara mer drabbat av naturorsakade skador ett år och ett annat län mer drabbat ett annat år. Utifrån den senaste åttaårsperioden så är Gävleborgs län det län som sammantaget varit mest drabbat, sett utifrån utbetalda försäkringsersättningar. Det beror på de kraftiga översvämningarna 2021 då många källare blev vattenfyllda, vilket orsakade skador på fastigheterna. Totalt sett under perioden, 2015–2022, har det betalats ut drygt 1,5 miljarder kronor i försäkringsersättningar i Gävleborgs län.

Stockholms län är det län som sammantaget varit näst mest drabbat under perioden. Även för Stockholms län sticker 2021 ut med högre utbetalda försäkringsersättningar än övriga år. Detta på grund av skyfall under maj och juni 2021. Förutom 2021 var 2019 även ett extremt år då stormen Alfrida orsakade många skador i Stockholms län, främst på bostäder och fritidshus

Under perioden 2015–2022 har försäkringsföretagen betalat ut totalt 7,0 miljarder kronor för naturorsakade skador.

naturskador 2023_2.png

Svensk Försäkring har samlat in uppgifter om antalet försäkringsskador orsakade av stormar samt utbetalda försäkringsersättningar för dessa skador sedan 1985. År 2005 var ett extremår då stormen Gudrun drabbade södra Sverige med omfattande skador. År 1999 förekom också flera olika stormar med orkanstyrka i södra Sverige och på Västkusten. Under de senaste åren har antalet stormar i Sverige inte varit så många och inte lika omfattande.

naturskador 2023_3.png