Logotype for print

Naturskador

Publicerad: 2024-06-18 Nästa publiceringsdatum: 2025-06-18

Under 2023 inträffade 19 600 naturorsakade försäkringsskador såsom skador till följd av stormar, översvämningar och andra typer av naturhändelser. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut skadeersättningar på närmare 1,6 miljarder kronor till försäkringstagare som drabbats av skador. Under 2023 utgjorde skador orsakade av bland annat höga flöden i vattendrag mer än häften av de naturorsakade skadorna.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Det inträffade 19 600 naturorsakade försäkringsskador under 2023, vilket medförde att nästan 1,6 miljarder kronor utbetalades i skadeersättningar till försäkringstagare som drabbats av skador. Det är en ökning av antalet skador med 20 procent och en ökning av utbetalda försäkringsersättningar med 87 procent jämfört med 2022. Skadorna har främst drabbat hushåll, det vill säga skador inom hem-, villahem-, fritidshus- och båtförsäkringar. Mer än hälften av skadorna orsakades genom att vatten till följd av skyfall, snösmältning eller stigande sjö- och vattendrag, strömmat från markytan eller via VA-nätet in i byggnader.

Sett till den senaste tioårsperioden är det framför allt stormar som har varit orsaken till de naturorsakade skadorna. Hit räknas inte bara stormar med hög vindstyrka utan även snöstormar. Under 2023 utgjorde skador orsakade av storm en tredjedel (34 procent) av de naturorsakade skadorna medan skador orsakade av vatten utgjorde mer än hälften (55 procent). Sedan 2015 samlas även uppgifter in om övriga naturskador, som omfattar skador som orsakats av jordskred, bergras, lavin, jordskalv, vulkanutbrott, snötryck eller hagel. Övriga naturskador utgjorde 12 procent av skadorna under 2023.

image001.png

Ett län kan vara mer drabbat av naturorsakade skador ett år och ett annat län mer drabbat ett annat år. Sammanlagt för åren 2015–2023 så är Gävleborgs län det län som sammantaget varit mest drabbat, sett utifrån utbetalda försäkringsersättningar. Det beror på de kraftiga översvämningarna 2021 då många källare blev vattenfyllda, vilket orsakade skador på fastigheterna. Totalt sett under perioden, 2015–2023, har det betalats ut drygt 1,6 miljarder kronor i försäkringsersättningar i Gävleborgs län.

Stockholms län är det län som sammantaget varit näst mest drabbat under perioden. Även för Stockholms län sticker 2021 ut med högre utbetalda försäkringsersättningar än övriga år. Detta på grund av skyfall under maj och juni 2021. Förutom 2021 var 2019 även ett extremt år då stormen Alfrida orsakade många skador i Stockholms län, främst på bostäder och fritidshus.

Under perioden 2015–2023 har försäkringsföretagen betalat ut totalt 8,3 miljarder kronor för naturorsakade skador.

image003.png

Svensk Försäkring har samlat in uppgifter om antalet försäkringsskador orsakade av stormar samt utbetalda försäkringsersättningar för dessa skador sedan 1985. År 2005 var ett extremår då stormen Gudrun drabbade södra Sverige med omfattande skador. År 1999 förekom också flera olika stormar med orkanstyrka i södra Sverige och på Västkusten. Under de senaste åren har antalet stormar i Sverige inte varit så många och inte lika omfattande.

image005.png