Logotype for print

Brand och Åska

Publicerad: 2023-06-19 Nästa publiceringsdatum: 2024-06-19

Under 2022 betalade försäkringsföretagen ut ersättningar för 28 800 skador som orsakats av brand och åska till ett värde av sammanlagt 6,6 miljarder. Det är en minskning av antalet skador med 8 procent men en ökning av de sammanlagda kostnaderna med 8 procent jämfört med 2021.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Under 2022 inträffade 28 800 skador orsakade av brand och åska inom hushåll och företag. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut ersättningar på sammanlagt 6,6 miljarder kronor. Jämfört med 2021 har antalet skador som har orsakats av brand och åska minskat med 8 procent medan kostnaderna för skadorna har ökat med 8 procent. Antalsmässigt avser den största minskningen villor medan den största procentuella minskningen är för fritidshus.

De utbetalda försäkringsersättningarna för brandskador varierar mycket beroende på vilken typ av egendom som blivit skadad, vad den värderades till, samt hur omfattande skadan är. Sett över den senaste 10-årsperioden, 2013–2022, har utbetalda försäkringsersättningar för skador orsakade av brand och åska ökat med 1,3 miljarder kronor, motsvarandes en ökning med 25 procent.

brandåska2023.png

De allra flesta brandskadorna skedde i bostäder, det vill säga villor och övriga hem som täcks av hemförsäkring. Drygt 38 procent skedde i villor och drygt 33 procent skedde i övriga hem. Brandskador inom företag och fastigheter utgjorde 23 procent av skadorna men de utgjorde en desto högre del sett till utbetalda försäkringsersättningar. Där stod företags- och fastighetsförsäkringar för 67 procent, det vill säga, två tredjedelar av de totala utbetalda försäkringsersättningarna för brandskador under året. Brandskador som täcks av hemförsäkring utgör däremot en mindre del sett till utbetalda försäkringsersättningar, 5 procent.

brandåska2023_1.png

I genomsnitt betalade försäkringsföretagen ut 228 000 kronor för en skada orsakad av brand eller åska under 2022. Beloppet varierar dock beroende på vilken egendom som har drabbats. Inom företags- och fastighetsförsäkringar utbetalas de i genomsnitt högsta beloppen, 665 000 kronor per skada. Näst högst var de genomsnittliga ersättningarna för skador på fritidshus där det genomsnittliga beloppet uppgick till 161 000 kronor. För villahemförsäkringar uppgick de genomsnittliga utbetalda ersättningarna 144 000, för båtförsäkringar 116 000 och för hemförsäkringar 34 000 kronor. Inom hemförsäkringen har de genomsnittligt utbetalda ersättningarna varit relativt konstanta under den senaste tioårsperioden medan de för de övriga försäkringsgrenarna har fluktuerat mer.brandåska2023_2.png

Från och med 2017 samlar Svensk Försäkring in uppgifter om ”mest trolig brandorsak” då det tar lång tid att utreda orsaken till branden. Det innebär att orsaken till skadan inte behöver vara helt fastställd och rapportering görs då på mest trolig orsak. När det gäller stora brandskador som genererar stora utbetalningar så finns en stor del i kategorin ”Okänd orsak”. Det kan bero på att det är svårt att ange orsaken till en brand när skadan anmäls. Vid en totalskada kan det även vara omöjligt att utreda orsaken bakom skadan.

Sett över den senaste femårsperioden, 2018–2022, är brandskador orsakade av plötsligt utifrån kommande orsak (yttre påverkan) det som är den vanligaste troliga orsaken (40 procent). Det handlar då främst om överspänning/överslag som orsakar skador på elnätet och skador orsakade av blixt och åska. Dessa skador utgör dock en mindre del av de totala utbetalda ersättningarna (7 procent).

Ungefär en tredjedel (32 procent) av alla brandskador som inträffat under femårsperioden har okänd orsak, men dessa skador står för mer än hälften (61 procent) av de sammanlagda utbetalda försäkringsersättningarna under perioden. Omkring 14 procent av skadorna under perioden orsakades av plötsligt inifrån kommande orsak i ”produkt”. Här handlar det främst om kortslutningar i apparater och olika elfel. Dessa står för 15 procent av de totalt utbetalda skadeersättningarna. Vidare står oaktsamhet, okunskap, icke uppsåtlig handling för en tiondel av de brandorsakade skadorna. Det kan då röra sig om brand som startat från levande ljus, brand vid spisen, brand som uppstått vid eldstad/kamin eller liknande. Antal skador orsakade av misstänkt anlagda bränder utgör 3 procent av brandskadorna men en dubbelt så hög andel (6 procent) sett till utbetalda försäkringsersättningar.

brandåska2023_3.png