Logotype for print

Dödade och skadade i trafiken

Publicerad: 2024-04-17 Nästa publiceringsdatum: 2025-04-17

Antalet dödade i trafiken har minskat trendmässigt sedan 1990. Antalet individer som skadas i trafiken har också minskat, men inte i samma utsträckning. Minskningen har skett samtidigt som fordonsparken har ökat kraftigt de senaste decennierna. Antalet skadade är därför relativt sett färre idag som ett resultat av ett riktat trafiksäkerhetsarbete och en utveckling mot allt säkrare bilar. Personskador kan innebära komplicerade utredningar med långa skaderegleringstider och ersättningar som betalas ut över en lång tid (så kallade skadelivräntor).

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Den statistik som presenteras här bygger på uppgifter som rapporterats till skadeförsäkringsföretag inom ramen för den obligatoriska trafikförsäkringen. Den visar att under 2023 var det 192 personer som omkom i trafiken och 25 600 individer som skadades, enligt vad som rapporterats till försäkringsföretagen. I två fall av tre skedde olyckorna antingen då personen färdades i eller blev påkörd av privatägda personbilar.

Under den senaste 10-årsperioden har antalet omkomna minskat från 285 personer till 192 personer, vilket är en minskning med 33 procent. Under samma period har antalet skadade minskat från 34 000 personer till knappt 26 000 personer, en minskning med 25 procent.

Anm.: Diagrammet visar antal personer som skadats respektive dödats i trafiken och har handlagts av skadeförsäkringsföretag. Här ingår inte personskador i trafiken för oförsäkrade eller okända fordon rapporterade till Trafikförsäkringsföreningen (TFF); till TFF anmäls årligen omkring 10 dödade personer och omkring 1 000 skadade personer.

Information om statistiken

Antalet inträffade personskador inom ramen för den obligatoriska trafikförsäkringen har samlats in på årsbasis av Svensk Försäkring sedan 1990. Personskador kan innebära komplicerade utredningar med långa skaderegleringstider och ersättningar som betalas ut över tid. För att få en rättvis bild i statistiken samlar Svensk Försäkring in uppgifter kopplade till trafikskador med ett års fördröjning efter referensårets slut.

Försäkringsstatistiken rör olyckor som innefattat minst ett trafikförsäkringspliktigt fordon (motordrivna fordon som brukas i trafik). Olyckan kan ha skett i Sverige eller i utlandet, och olyckan kan ha skett i vägtrafik eller i terräng. I de fall ett oförsäkrat, okänt eller utländskt fordon orsakat en skada i Sverige så träder Trafikförsäkringsföreningen in och ersätter de personer som drabbats. Uppgifter om antal anmälda skador från Trafikförsäkringsföreningen finns inte med i underlaget som presenteras här.

Den offentliga statistiken om vägtrafikolyckor innefattar alla olyckor inom det svenska vägtrafiknätet som involverat minst ett vägfordon (alla fordon förutom fordon som går på räls). Olyckor i terräng och olyckor i utlandet ingår inte i den offentliga statistiken.

Endast vägfordon som är motordrivna är trafikförsäkringspliktiga. Dock klassas enligt 2 § lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) en del lättare motordrivna fordon som inte går så snabbt såsom en cykel och är därmed befriade från att ha trafikförsäkring. Som exempel kan nämnas elcyklar och elskotrar med en motorstyrka på högst 250 watt, eller rullstolar.

Transportstyrelsen tillhandahåller offentlig statistik kring antalet dödade och skadade i trafiken baserat på inrapporterade uppgifter från Polisen och akutsjukhusen i Sverige. Trafikanalys ansvarar för den officiella statistiken, som endast bygger på Polisens rapportering.