Logotype for print

Trafik och Motor, kvartalsrapport

Trafik- och motorfordonsförsäkringar, antal anmälda skador per kvartal

Här redovisas antal anmälda skadehändelser per kvartal för olika skadearter och fordonsklasser inom trafik- och motorfordonsförsäkringar, samt uppgifter om antal dödade och skadade i trafiken.

Statistiken skiljer sig från årsstatistiken för samma försäkringsområde (se länk nedan) som exkluderar skador som inte lett till utbetalningar. I årsstatistiken redovisas också uppgifter om intjänade premier och utbetalningar.

Uppgifterna som redovisas här har reviderats 2018-11-01 från och med det första kvartalet 2015

Trafik- och motorförsäkring, kvartal
Faktaruta

I Sverige ska varje motordrivet fordon som brukas i trafik ha en trafikförsäkring som skyddar mot vissa skador som sker vid en olycka. För föraren som orsakat olyckan täcks dock inte skador på det egna fordonet. Som kompletterande skydd kan fordonsägaren teckna en separat motorfordonsförsäkring.