Logotype for print

Trafik- och motorfordonsförsäkring, årsstatistik

Under de senaste 10 åren har antalet skador relaterade till motorfordonsförsäkringar ökat med drygt 30 procent, medan antalet skador relaterade till trafikförsäkringen har minskat med drygt 30 procent. Samtidigt växer de utbetalda beloppen för bägge försäkringsformerna. De utbetalda beloppen för motorfordonsförsäkringar har ökat med knappt 3,4 miljarder kronor (ca 50 procent) och de utbetalda beloppen för trafikförsäkringen har ökat med knappt 0,7 miljarder kronor (ca 20 procent).

Anm.: För 2015 saknas värden för två företag, vilket gör att nivåerna på tidsserierna är något reducerade för denna tidpunkt.

Årsstatistiken för trafik och motorfordonsförsäkringar har blivit försenad och kommer att publiceras efter sommaren.

Faktaruta

I Sverige ska varje motordrivet fordon som brukas i trafik ha en trafikförsäkring som skyddar mot vissa skador som sker vid en olycka. För föraren som orsakat olyckan täcks dock inte skador på det egna fordonet. Som kompletterande skydd kan fordonsägaren teckna en separat motorfordonsförsäkring.

Svensk Försäkring samlar in statistik för trafikförsäkringar och motorfordonsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in bestånd där skador som inte lett till utbetalningar är exkluderade, tillsammans med uppgifter om utbetalningar och intjänade premier. Uppgifter om antalet dödade och skadade i trafiken samlas in på både kvartal och år.