Logotype for print

Skador inom trafik- och motorfordonsförsäkringar

Publicerad: 2024-04-17 Nästa publiceringsdatum: 2025-04-17

Under 2023 betalades det ut drygt 23 miljarder kronor i försäkringsersättningar för skador inom trafik- och motorfordonsförsäkringar. Den allra största delen, 75 procent av utbetalningarna, avsåg ersättningar för skador inom motorfordonsförsäkringen.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Under 2023 betalade försäkringsföretag sammantaget ut 17,6 miljarder kronor i försäkringsersättningar för skador inom motorfordonsförsäkringen och 5,8 miljarder kronor i försäkringsersättningar för skador inom trafikförsäkringen. Beloppen avser samtliga utbetalda ersättningar under året, oavsett när skadorna inträffade eller när de anmäldes. Skador i trafiken innefattar inte sällan personskador med komplicerade utredningar som kan innebära att det tar lång tid innan skadan är helt reglerad. Detta innebär att de försäkringsersättningar som betalats ut under året även avser skador som inträffat flera år tidigare.  

De utbetalda försäkringsersättningarna under 2023 för skador inom motorfordonsförsäkringen innebär en ökning med 1,9 miljarder kronor, motsvarandes en ökning med 12 procent, jämfört med 2022. Inom trafikförsäkringen ökade utbetalda försäkringsersättningar med 0,5 miljarder kronor jämfört med 2022, motsvarandes en ökning med 9 procent.

De ersättningar som betalades ut under 2023 avsåg ersättningar för totalt 190 500 skador inom trafikförsäkringen. Det innebär dock inte att skadan nödvändigtvis behöver ha inträffat under 2023. Antalet skador refererar till samtliga skadehändelser som det, under referensåret, har gjorts utbetalningar för. Antalet skador som det har gjorts en utbetalning för under 2023 är i stort sett på samma nivå som året innan.

Inom motorfordonsförsäkringen har det betalats ut försäkringsersättningar för sammanlagt ­1,5 miljoner skador. Det är en ökning med 48 000 skador, motsvarandes en ökning med 3 procent, jämfört med året innan.

I och med att statistiken visar skador som det betalats ut ersättning för oavsett när skadan inträffade innebär det att en och samma skada kan förekomma i statistiken mer än bara ett år, givet att det skett utbetalningar för skadan under mer än ett år. Sett över tid är det därmed inte unika skador som avses.

Anm.: Det finns ett tidsseriebrott i diagrammet på grund av ny insamling med definitionsförändringar, data fram till och med 2020 är därför inte jämförbar med den nya statistik som samlats in för perioden 2020–2023. Fram till och med 2020 avser skadebeloppen utbetalda belopp t.o.m. det efterföljande räkenskapsåret. Utbetalda försäkringsersättningar från och med 2020 avser utbetalda försäkringsersättningar oavsett skadeår. Inträffade skador till och med 2020 avser skador som inträffat under referensåret. Skador från och med 2020 avser antalet skador som det under referensåret har betalats ut försäkringsersättningar för, oavsett när skadan skedde. För 2014 saknas värden för två företag, vilket gör att nivåerna på tidsserierna är något reducerade för denna tidpunkt. För år 2020–2021 saknas data för två företag och på grund av det har en bortfallsjustering gjorts för dessa år. Uppgifter från Trafikförsäkringsföreningen (TFF) – som ger ersättning för skador som orsakats av okända eller oförsäkrade fordon – ingår inte.

Tabell. Jämförelse mellan ny statistik och tidigare publicerad statistik

STATISTIK Trafik- och motorfordonsförsäkringar tabell.png

Statistikens innehåll

I Sverige ska varje motordrivet fordon som brukas i trafik ha en trafikförsäkring som skyddar mot vissa skador som sker vid en olycka. För föraren som orsakat olyckan täcks dock inte skador på det egna fordonet. Som kompletterande skydd kan fordonsägaren välja att teckna en separat motorfordonsförsäkring.

Svensk Försäkring samlar in statistik för trafikförsäkringen och motorfordonsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in fordonsbestånd, premieinkomster, utbetalda försäkringsersättningar och antalet skador för vilka det under året har gjorts utbetalningar för. Därutöver samlas det också in uppgifter om antal köpta livräntor och kapitalvärde för livräntor. Uppgifter om antalet dödade och skadade i trafiken samlas in på både per kvartal och år.