Logotype for print

Sjukvårdsförsäkring

Publicerad: 2022-06-01 Nästa publiceringsdatum: 2023-06-01

I slutet av 2021 hade drygt 720 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med knappt 5 procent jämfört med motsvarande tidpunkt 2020. De individuella försäkringarna har minskat med 1 procent medan arbetsgivarbetalda gruppförsäkringar har ökat med 6 procent. Gruppförsäkringar, som inte är betalda av arbetsgivaren, har ökat med 5 procent.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat trendmässigt under en längre tid. Vid slutet av 2021 hade drygt 720 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Nästan 6 av 10 försäkringstagare får sjukvårdsförsäkringen betald av sin arbetsgivare, och ungefär 3 av 10 försäkringstagare har tecknat sjukvårdsförsäkring som en gruppförsäkring. Resterande omkring 1 av 10 har en individuell sjukvårdsförsäkring, som individen har tecknat själv.

Arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring omfattar normalt alla anställda på arbetsplatsen. Den enskilde kan köpa en sjukvårdsförsäkring antingen som en individuell försäkring eller som en gruppförsäkring. En gruppförsäkring tecknas vanligen via arbetsgivaren eller det fack-/yrkesförbund som man tillhör. Allt fler fackförbund inom olika yrkeskategorier och andra organisationer erbjuder i dag sjukvårdsförsäkring till sina medlemmar.

Under 2021 ökade det totala antalet sjukvårdsförsäkringar med knappt 5 procent, vilket motsvarar en ökning på knappt 35 000 försäkringar. Ökningen i antal har främst skett bland de arbetsgivarbetalda försäkringarna som ökade med 6 procent (24 000 försäkringar). Även de gruppförsäkringar som inte är betalda av arbetsgivaren ökar. Jämfört med 2020 har de ökat med 5 procent (drygt 10 000 försäkringar). De individuella försäkringarna minskade något med knappt 1 000 försäkringar motsvarande 1 procent.

Under 2021 hade drygt 14 procent av antalet sysselsatta personer i åldrarna 15–74 år en sjukvårdsförsäkring och försäkringstagarna betalade drygt 3,9 miljarder kronor i premier till försäkringsföretagen.

Anm.: Sjukvårdsförsäkringar finns inom både liv- och skadeförsäkringsföretag. Den stora ökningen av gruppförsäkringar under 2016 beror huvudsakligen på en omläggning av hur grupperna definieras i statistiken.

Statistikens innehåll

Insamling av sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar (antal försäkringar och premieinkomst) sker årligen till Svensk Försäkring. Uppgifterna lämnas av både livförsäkringsföretag och skadeförsäkringsföretag, vilka är försäkringsgivare oavsett vem som marknadsför försäkringen.

Sjukvårdsförsäkringen är en försäkring som vanligen omfattar både sjukvårds- och rehabiliteringstjänster. Innehållet i försäkringarna kan variera något, men omfattar i regel sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder. Akutvård, intensivvård (IVA) eller vård i livets slutskede ges inte inom ramen för sjukvårdsförsäkringen. Ingenting av den vård som utförs inom sjukvårdsförsäkringen finansieras med skattemedel.