Logotype for print

Sjukvårdsförsäkring

Publicerad: 2021-04-21 Nästa publiceringsdatum: 2022-04-20

I slutet av 2020 hade knappt 690 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med drygt 1 procent jämfört med motsvarande tidpunkt 2019. De individuella försäkringarna har ökat med 5 procent medan arbetsgivarbetalda gruppförsäkringar har ökat med 2 procent. Gruppförsäkringar, som inte är betalda av arbetsgivaren, har minskat med 2 procent.

Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat trendmässigt under en längre tid. Vid slutet av 2020 hade knappt 690 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Nästan 6 av 10 försäkringstagare får sjukvårdsförsäkringen betald av sin arbetsgivare, och ungefär 3 av 10 försäkringstagare har tecknat sjukvårdsförsäkring som en gruppförsäkring. Resterande omkring 10 procent har en individuell sjukvårdsförsäkring, som individen har tecknat själv.

Arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring omfattar normalt alla anställda på arbetsplatsen. Den enskilde kan köpa en sjukvårdsförsäkring antingen som en individuell försäkring eller som en gruppförsäkring. En gruppförsäkring tecknas vanligen via arbetsgivaren eller det fack-/yrkesförbund som man tillhör. Allt fler fackförbund inom olika yrkeskategorier och andra organisationer erbjuder i dag sjukvårdsförsäkring till sina medlemmar.

Under 2020 ökade det totala antalet sjukvårdsförsäkringar med drygt 1 procent, vilket motsvarar en ökning på nästan 8 700 försäkringar. Ökningen i antal har främst skett bland de arbetsgivarbetalda försäkringarna som ökade med drygt 2 procent (8 500 försäkringar). Även de individuella försäkringarna fortsätter att öka. Jämfört med 2019 har de ökat med 5 procent (drygt 3 300 försäkringar). De gruppförsäkringar som inte är betalda av arbetsgivaren minskade med drygt 3 200 försäkringar motsvarande 2 procent.

Under 2020 hade knappt 14 procent av antalet sysselsatta personer i åldrarna 15–74 år en sjukvårdsförsäkring och försäkringstagarna betalade nästan 3,6 miljarder kronor i premier till försäkringsföretagen.

Anm.: Sjukvårdsförsäkringar finns inom både liv- och skadeförsäkringsföretag. Den stora ökningen av gruppförsäkringar under 2016 beror huvudsakligen på en omläggning av hur grupperna definieras i statistiken.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se
Statistikens innehåll

Insamling av sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar (antal försäkringar och premieinkomst) sker årligen till Svensk Försäkring. Uppgifterna lämnas av både livförsäkringsföretag och skadeförsäkringsföretag, vilka är försäkringsgivare oavsett vem som marknadsför försäkringen.

Sjukvårdsförsäkringen är en försäkring som vanligen omfattar både sjukvårds- och rehabiliteringstjänster. Innehållet i försäkringarna kan variera något, men omfattar i regel sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder. Akutvård, intensivvård (IVA) eller vård i livets slutskede ges inte inom ramen för sjukvårdsförsäkringen. Ingenting av den vård som utförs inom sjukvårdsförsäkringen finansieras med skattemedel.