Logotype for print

Inträffade skador för trafik- och motorfordonsförsäkring

Publicerad: 2022-06-22 Nästa publiceringsdatum: 2023-06-21

Antalet skador kopplade till trafikförsäkringen minskade med närmare 15 procent 2020 jämfört med året innan. Även antalet skador inom motorfordonsförsäkringar minskade, men med en betydligt lägre minskning, drygt en procent. Som en följd av ett minskat antal skador är även skadebeloppen lägre jämfört med året innan. Det visar statistik för 2020 som är det senaste året som rapporterats.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Under 2020 (1) inträffade knappt 166 000 skador kopplade till den obligatoriska trafikförsäkringen, vilket är en minskning med 30 000 skador, motsvarande en minskning med 15 procent jämfört med 2019. Det är det lägsta antalet inrapporterade skador under perioden 1998 till och med 2020 . Antalet skador har varierat över tid. Skadorna ökade fram till och med 2004 och minskade sedan fram till och med 2014, se diagrammet nedan. Därefter har antalet skador återigen ökat men legat på en lägre nivå än vad de gjorde i början av 2000-talet. Minskningen av antalet skador för 2020 (2) innebär att antalet skador är tillbaka på ungefär samma nivå som 2014.

De ersättningar som betalas ut för skador inom trafikförsäkringen uppgick till närmare 3,4 miljarder kronor för 2020, vilket är en minskning med 0,4 miljarder, motsvarande en minskning om 11 procent jämfört med 2019. Sett ur ett längre tidsperspektiv så har skadekostnaderna ökat trendmässigt sedan 1998 med en årlig förändringstakt på 2,1 procent. Om justering görs för inflationen så landar den årliga förändringstakten på cirka 0,6 procent. De ersättningar som redovisas här omfattar endast dem som betalats ut till och med räkenskapsåret efter referensåret (se faktaruta nedan).

Antalet skador kopplade till motorfordonsförsäkringar, som är frivilliga komplement till trafikförsäkringen, uppgick till närmare 1,4 miljoner för 2020. Det är en minskning med drygt en procent jämfört med 2019 och därmed inte en lika kraftig minskning som för antalet skador inom trafikförsäkringen. Jämfört med 1998 har skadorna inom motorfordonsförsäkringar mer än fördubblats. De utbetalda försäkringsersättningarna för skadorna har nästintill tredubblerats under perioden, från 4,3 miljarder kronor 1998 till drygt 12,1 miljarder kronor 2020. Det motsvarar en genomsnittlig årlig förändringstakt på 4,8 procent. Efter justering för inflationen så landar den årliga utvecklingstakten på 3,2 procent.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. det efterföljande räkenskapsåret. Uppgifter om skadebelopp i 1998 års priser är justerade utifrån KPIF. För 2014 saknas värden för två företag, vilket gör att nivåerna på tidsserierna är något reducerade för denna tidpunkt. Uppgifter från Trafikförsäkringsföreningen (TFF) – som ger ersättning till de personer som blivit skadade eller fått något förstört av ett okänt, oförsäkrat eller utländskt fordon, ingår inte.

(1) Skador i trafiken innefattar många gånger personskador. De är oftast komplicerade att utreda och kan medföra långa skaderegleringstider, vilket innebär att ersättningar betalas ut över en längre tid. Svensk försäkring samlar därför in uppgifter om trafikskador med ett års fördröjning efter referensperiodens slut för att få en mer rättvisande bild av både antalet skador och skadebelopp.

(2) Bortsett från 2014 då antalet skador var lägre på grund av att uppgifter saknas för två företag.

Statistikens innehåll

I Sverige ska varje motordrivet fordon som brukas i trafik ha en trafikförsäkring som skyddar mot vissa skador som sker vid en olycka. För föraren som orsakat olyckan täcks dock inte skador på det egna fordonet. Som kompletterande skydd kan fordonsägaren teckna en separat motorfordonsförsäkring.

Svensk Försäkring samlar in statistik för trafikförsäkringen och motorfordonsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in bestånd där skador som inte lett till utbetalningar är exkluderade, tillsammans med uppgifter om utbetalningar och intjänade premier. Uppgifter om antalet dödade och skadade i trafiken samlas in på både kvartal och år.

De uppgifter i årsstatistiken som gäller antal skador och utbetalda skadebelopp samlas in med ytterligare ett års fördröjning jämfört med övriga uppgifter. Detta eftersom skador i trafiken inte sällan innefattar personskador, som med komplicerade utredningar kan medföra längre skaderegleringstider. De utbetalda skadebeloppen avser ersättningar som betalats ut till och med räkenskapsåret efter skadeåret.