Logotype for print

Skador inom trafik- och motorfordonsförsäkringar

Publicerad: 2023-04-20 Nästa publiceringsdatum: 2024-04-18

Under 2022 betalades det ut nästan 21 miljarder kronor i försäkringsersättningar för skador inom trafik- och motorfordonsförsäkringar. Den allra största delen, 74 procent av utbetalningarna, avsåg ersättningar för skador inom motorfordonsförsäkringen.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Svensk Försäkring samlar in statistik för trafik- och motorfordonsförsäkringar från sina medlemsföretag. Variabler och definitioner har ändrats jämfört med tidigare år vilket medför att de uppgifter som nu samlas in inte är jämförbara med tidigare insamlade uppgifter. Den nya statistiken har samlats in för åren 2020–2022.

Under 2022 betalades det ut 15,5 miljarder kronor i försäkringsersättningar för skador inom motorfordonsförsäkringen och 5,3 miljarder kronor i försäkringsersättningar för skador inom trafikförsäkringen. Beloppen avser samtliga utbetalda ersättningar under året, oavsett skadans anmälnings- eller skadeår. I den statistik som Svensk Försäkring tidigare publicerat avsågs i stället utbetalda ersättningar för de skador som skett under referensåret, vilket innebär att utbetalningar kan ha skett även efterföljande år. Skador i trafiken innefattar inte sällan personskador med komplicerade utredningar som kan innebära att det tar lång tid innan skadan är helt reglerad. Detta innebar en eftersläpning i statistiken samt en underskattning av det totala belopp som försäkringsföretagen betalar ut i ersättningar för trafik– och motorfordonsförsäkringar, se figur nedan.

De utbetalda försäkringsersättningarna under 2022 för skador inom trafikförsäkringen innebär en ökning med 0,3 miljarder kronor, motsvarandes en ökning med 6 procent, jämfört med 2021. Utbetalda försäkringsersättningar inom trafikförsäkringen är dock lägre 2022 än vad de var 2020. För motorfordonsförsäkringar innebär utbetalningarna 2022 en ökning med 1,4 miljarder kronor, motsvarande en ökning med 10 procent, jämfört med året innan.

De ersättningar som betalades ut under 2022 avsåg ersättningar för totalt 189 000 skador inom trafikförsäkringen. Det innebär dock inte att skadan nödvändigtvis behöver ha inträffat under 2022. Antalet skador refererar till samtliga skadehändelser som det, under referensåret, har gjorts en utbetalning för. I den statistik som Svensk Försäkring publicerat tidigare var det inträffade skador under referensåret som avsågs, men skador som inte lett till någon ersättning var exkluderade.

Antalet skador som det har gjorts en utbetalning för under 2022 är på ungefär samma nivå som 2021, men omkring 10 procent färre än 2020. Den nya statistiken innebär en högre nivå i och med att en och samma skada kan räknas flera gånger sett över flera år, givet att det skett utbetalningar för samma skada under mer än ett år, se år 2020 i diagrammet. Sett över tid är det därmed inte unika skador som avses.

De utbetalda försäkringsersättningar som gjorts inom ramen för motorfordons­försäkringen avser ersättningar för totalt 1,5 miljoner skador. Det är en ökning med 89 000 skador, motsvarandes en ökning med 6 procent, jämfört med året innan. Antalet skador som det betalats ut ersättning för är inte jämförbart med antalet inträffade skador som Svensk Försäkring tidigare har publicerat. Tidigare statistik visade antal skademoment, där en skada kan orsaka flera skademoment. Därutöver avsåg tidigare presenterad statistik de skador som inträffat under referensåret i stället för, som nu, antalet skador för vilka det har betalats ut en försäkringsersättning för.  

Anm.: Det finns ett tidsseriebrott i diagrammet på grund av ny insamling med definitionsförändringar, data fram till och med 2020 är därför inte jämförbar med den nya statistik som samlats in för perioden 2020–2022. Fram till och med 2020 avser skadebeloppen utbetalda belopp t.o.m. det efterföljande räkenskapsåret. Utbetalda försäkringsersättningar från och med 2020 avser utbetalda försäkringsersättningar oavsett skadeår. Inträffade skador till och med 2020 avser skador som inträffat under referensåret. Skador från och med 2020 avser antalet skador som det under referensåret har betalats ut försäkringsersättningar för, oavsett när skadan skedde. För 2014 saknas värden för två företag, vilket gör att nivåerna på tidsserierna är något reducerade för denna tidpunkt. För år 2020 och 2021 saknas data för två företag och data har därför imputerats. Uppgifter från Trafikförsäkringsföreningen (TFF) – som ger ersättning för skador som orsakats av okända eller oförsäkrade fordon – ingår inte; TFF betalade ut närmare 730 miljoner kronor i ersättningar under 2022.

Tabell. Jämförelse mellan ny statistik och tidigare publicerad statistik

tabell_årsstats_2023.png

Statistikens innehåll

I Sverige ska varje motordrivet fordon som brukas i trafik ha en trafikförsäkring som skyddar mot vissa skador som sker vid en olycka. För föraren som orsakat olyckan täcks dock inte skador på det egna fordonet. Som kompletterande skydd kan fordonsägaren välja att teckna en separat motorfordonsförsäkring.

Svensk Försäkring samlar in statistik för trafikförsäkringen och motorfordonsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in fordonsbestånd, premieinkomster, utbetalda försäkringsersättningar och antalet skador för vilka det under året har gjorts utbetalningar för. Därutöver samlas det också in uppgifter om antal köpta livräntor och kapitalvärde för livräntor. Uppgifter om antalet dödade och skadade i trafiken samlas in på både per kvartal och år.