Logotype for print

Inträffade skador för trafik- och motorfordonsförsäkring

Antalet skador kopplade till trafikförsäkringen ligger på en stadig nivå sedan 20 år tillbaka, medan antalet skador kopplade till motorfordonsförsäkringar mer än fördubblats.

Antalet skador kopplade till trafikförsäkringen ligger på ungefär samma nivå som för 20 år sedan. Under samma period har däremot de tillhörande skadebeloppen som försäkringsföretagen betalar ut ökat med över 80 procent nominellt.

Skador i trafiken innefattar inte sällan personskador, som med komplicerade utredningar kan medföra långa skaderegleringstider. För att få en rättvis bild samlar därför Svensk Försäkring in statistik kopplade till trafikskador med viss fördröjning. Under 2018 inträffade 182 000 skador kopplade till trafikförsäkringen. Det är ungefär samma nivå som för 1998, då det inträffade 178 000 skador. Antalet skador har dock inte legat stilla på samma nivå i 20 år. Fram till mitten av 2000-talet fanns det en uppåtgående trend i antalet skador, och sedan dess har det istället funnits en nedåtgående trend.

Antalet motordrivna fordon i trafik har sedan 1998 ökat från cirka 4,7 miljoner fordon till cirka 6,7 miljoner fordon, enligt uppgifter från SCB:s fordonsregister.(1) Trots den ökade trafiken som den större bilparken medför så har alltså skadorna i trafiken bibehållits på en stabil nivå.

De utbetalda försäkringsersättningarna för skador inom trafikförsäkringen har ökat trendmässigt; de löpande skadebeloppen som betalats ut till och med varje efterföljande räkenskapsår har ökat från drygt 2,1 miljarder kronor 1998 till drygt 3,9 miljarder kronor 2018 – en ökning med 84 procent. Det kan översättas till en genomsnittlig årlig förändringstakt om cirka 3,1 procent. Om justering görs för inflationen sedan 1998, så landar den årliga förändringstakten på cirka 1,5 procent.

Antalet skador kopplade till motorfordonsförsäkringar, som är frivilliga komplement till trafikförsäkringen, har under de senaste 20 åren mer än fördubblats, från knappt 610 000 skador till drygt 1,3 miljoner skador. De utbetalda försäkringsersättningarna för dessa skador har nästan tredubblats, från 4,3 miljarder kronor 1998 till 11,9 miljarder kronor 2018. Det motsvarar en genomsnittlig årlig förändringstakt om cirka 5,2 procent. Efter inflationsjustering så landar den årliga utvecklingstakten på cirka 3,6 procent.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. det efterföljande räkenskapsåret. Uppgifter i 1998 års priser är deflaterade med KPIF. För 2014 saknas värden för två företag, vilket gör att nivåerna på tidsserierna är något reducerade för denna tidpunkt. Uppgifter från Trafikförsäkringsföreningen (TFF) – som ger ersättning till de personer som blivit skadade eller fått något förstört av ett okänt, oförsäkrat eller utländskt fordon – ingår inte; TFF betalade ut knappt 600 miljoner kronor under 2018 och 2019 för skador som inträffat under 2018.

(1)Uppgifterna avser årsgenomsnitt av antalet motordrivna fordon i trafik. Fordonsregistret finns på SCB:s hemsida, www.scb.se

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se
Statistikens innehåll

I Sverige ska varje motordrivet fordon som brukas i trafik ha en trafikförsäkring som skyddar mot vissa skador som sker vid en olycka. För föraren som orsakat olyckan täcks dock inte skador på det egna fordonet. Som kompletterande skydd kan fordonsägaren teckna en separat motorfordonsförsäkring.

Svensk Försäkring samlar in statistik för trafikförsäkringen och motorfordonsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in bestånd där skador som inte lett till utbetalningar är exkluderade, tillsammans med uppgifter om utbetalningar och intjänade premier. Uppgifter om antalet dödade och skadade i trafiken samlas in på både kvartal och år.

De uppgifter i årsstatistiken som gäller antal skador och utbetalda skadebelopp samlas in med ytterligare ett års fördröjning jämfört med övriga uppgifter. Detta eftersom skador i trafiken inte sällan innefattar personskador, som med komplicerade utredningar kan medföra längre skaderegleringstider. De utbetalda skadebeloppen avser ersättningar som betalats ut till och med räkenskapsåret efter skadeåret.