Logotype for print

Sjukvårdsförsäkring

I slutet av 2019 hade drygt 681 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med nästan 3 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. De arbetsgivarbetalda försäkringarna ökar snabbast. Antalet gruppförsäkringar respektive antalet individuella försäkringar ökar marginellt.

Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat trendmässigt under en längre tid. Vid slutet av 2019 hade fler än 681 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Nästan 6 av 10 försäkringstagare får sin sjukvårdsförsäkring betald av sin arbetsgivare, och ungefär 3 av 10 försäkringstagare har tecknat sin sjukvårdsförsäkring som en gruppförsäkring. Resterande har en individuell sjukvårdsförsäkring, som individen har tecknat själv.

Arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring omfattar normalt alla anställda på arbetsplatsen. Den enskilde kan köpa en sjukvårdsförsäkring antingen som en individuell försäkring eller som en gruppförsäkring. En gruppförsäkring tecknas vanligen via arbetsgivaren eller det fack-/yrkesförbund som man tillhör. Allt fler fackförbund inom olika yrkeskategorier och andra organisationer erbjuder i dag sjukvårdsförsäkring till sina medlemmar.

Under 2019 ökade det totala antalet sjukvårdsförsäkringar med närmare 3 procent. Det motsvarar en ökning på nästan 20 000 försäkringar. De arbetsgivarbetalda försäkringarna ökade med omkring 17 000 försäkringar, vilket motsvarar en ökning på 4 procent. Även gruppförsäkringarna och de individuella försäkringarna fortsätter att öka, men i långsammare takt än de arbetsgivarbetalda försäkringarna, med 1 respektive 2 procent.

Under 2019 hade drygt 13 procent av antalet sysselsatta personer i åldrarna 15–74 år en sjukvårdsförsäkring och försäkringstagarna betalade omkring 3,5 miljarder kronor i premier till försäkringsföretagen.

Anm.: Sjukvårdsförsäkringar finns inom både liv- och skadeförsäkringsföretag. Den stora ökningen av gruppförsäkringar under 2016 beror huvudsakligen på en omläggning av hur grupperna definieras i statistiken.

 

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se
Statistikens innehåll

Sjukvårdsförsäkring rapporteras tillsammans med övriga försäkringsprodukter inom sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Insamling sker årligen av antal försäkringar och premieinkomst. Uppgifterna lämnas av både livförsäkringsföretag och skadeförsäkringsföretag, vilka är försäkringsgivare oavsett vem som marknadsför försäkringen. Skadeförsäkringsföretagen står för ungefär två tredjedelar av antalet sjukvårdsförsäkringar. Försäkringar som innehåller både sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser redovisas som sjukvårdsförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringen är en försäkring som vanligen omfattar både sjukvårds- och rehabiliteringstjänster. Innehållet i försäkringarna kan variera något, men omfattar i regel sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder. Akutvård, intensivvård (IVA) eller vård i livets slutskede ges inte inom ramen för sjukvårdsförsäkringen.