Logotype for print

Naturskador

Publicerad: 2022-07-11 Nästa publiceringsdatum: 2023-07-11

Under 2021 inträffade knappt 27 000 naturskador i Sverige. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 2,4 miljarder kronor. Det är ett av de högsta värdena för utbetalda försäkringsersättningar gällande naturskador sedan stormen Gudrun 2005. Under 2021 uppstod naturskadorna främst på grund av översvämningar (16 800 skador eller 70 procent) och storm (4 400 skador eller 18 procent). Resterande 2 900 skador (12 procent) orsakades av övriga naturskador.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Under de senaste tio åren är det framför allt naturskador i form av stormar som har orsakat många och kostsamma skador i Sverige. Under 2021 var det dock översvämningar som dominerade. Det kan vara skyfall, snösmältning, stigande sjö-, eller vattendrag som orsakade skadorna. Sedan 2015 samlas även uppgifter in om övriga naturskador, som omfattar skador som orsakats av jordskred, bergras, lavin, jordskalv, vulkanutbrott, snötryck eller hagel.

Anm.: De utbetalda försäkringsersättningarna avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

Under 2021 har de allra flesta naturskadorna inträffat i Gävleborgs län, närmare 7 000 skador, vilket motsvarar 26 procent av samtliga naturskador som inträffade i landet. Skadebeloppen för Gävleborgs län uppgår till 1,3 miljarder kronor, vilket motsvarar 53 procent av det totala skadebeloppet under 2021.

Skadebeloppen under 2021 var ovanligt höga även för Stockholms län och Västra Götalands län. Tillsammans står dessa tre län (Gävleborgs, Stockholms och Västra Götalands län) för 77 procent av det totala skadebeloppet för naturskador under 2021. För hela perioden 2015–2021 har försäkringsföretagen betalat ut totalt knappt 5,9 miljarder kronor för inträffade naturskador.

Sammantaget för de utbetalda försäkringsersättningar för naturskador under de sju senaste åren som har betalats ut, så är det Gävleborgs län som är hårdast drabbade av naturskador. Detta beror till övervägande del på det skyfall som inträffade i Gävle den 17–18 augusti 2021, då det föll 162 millimeter regn. Den stora mängden vatten på kort tid gjorde att hårdgjorda (till exempel asfalterade) ytor blev översvämmade samt att många källare blev vattenfyllda, vilket orsakade skador på fastigheter.

Under 2021 var det också skyfall i Stockholm den 26:e maj och 12:e juni. För Stockholms län utbetalades 406 miljoner kronor under 2021. Totalt sett under hela perioden 2015–2021 har det betalats ut 917 miljoner kronor för naturskador i Stockholms län. Förutom 2021 så var 2019 även ett extremt år då stormen Alfrida orsakade många skador i Stockholms län, främst på bostäder och fritidshus.

Anm.: De utbetalda försäkringsersättningarna avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

Sedan 1985 har Svensk Försäkring samlat in uppgifter om antal stormskador och de skadebelopp som har utbetalats från försäkringsföretagen. År 2005 var ett exceptionellt år då stormen Gudrun drabbade södra Sverige med omfattande skador. År 1999 förekom också flera olika stormar med orkanstyrka i vindbyarna i södra Sverige och på Västkusten. Under de senaste åren har antalet stormar i Sverige inte varit så många och omfattande.

Anm.: De utbetalda försäkringsersättningarna avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.