Logotype for print

Brand och Åska

Publicerad: 2022-06-17 Nästa publiceringsdatum: 2023-06-15

Totalt inträffade 894 000 ersättningsbara skador under 2021, varav drygt 31 000 skador (eller 4 procent) inom hushåll och företag orsakades av brand och åska. Totalt betalades sammanlagt drygt 6 miljarder kronor till hushåll och företag för dessa skador, vilket motsvarar 30 procent av de totalt utbetalda försäkringsersättningarna. De flesta av brandskadorna, 40 procent, inträffade i villor, medan 31 procent av skadorna inträffade i övriga hem och 22 procent inträffade i företag och dess fastigheter.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

För de drygt 31 000 skadorna som inträffade under 2021 betalades det ut knappt 6,1 miljarder kronor från försäkringsföretagen som ersättning för de uppkomna skadorna. Jämfört med 2020 har antalet skador som har orsakats av brand och åska under 2021 ökat med 13 procent medan kostnaderna har minskat med 14 procent. Antalet skador har ökat för samtliga kategorier med undantag av båtar, medan de utbetalda försäkringsersättningarna har minskat framför allt för företag- och fastighetsförsäkring (- 21 procent). Ersättningarna för bränder i villor, övriga hem och fritidshus har ökat med mellan tre och sju procent under 2021.

De utbetalda försäkringsersättningarna för brandskador varierar mycket beroende på vilken typ av egendom som har blivit skadad och vad den värderades till, men även beroende på hur omfattande skadan är. Om man jämför de totala brandskadeersättningarna 2021 med dem för 2012 så har de ökat från 4,7 till 6,1 miljarder kronor.

Anm.: De utbetalda försäkringsersättningarna avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

De allra flesta brandskadorna inträffade i bostäder, det vill säga villor och övriga hem. Drygt 40 procent inträffade i villor och ungefär 31 procent inträffade i övriga hem. Knappt 22 procent av antalet skador inträffade i företag. Försäkringsersättningarna som har betalats ut för företags- och fastighetsförsäkring står för en stor del av de totalt utbetalda ersättningarna för bränder, 66 procent.

Anm.: De utbetalda försäkringsersättningarna avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

Den genomsnittliga utbetalda försäkringsersättningen för en brandskada varierar beroende på typ av egendom som har drabbats. Under 2021 betalade försäkringsföretagen ut i genomsnitt 584 000 kronor för en brandskada inom företags- och fastighetsförsäkring. Ersättningen inom fritidshusförsäkring var i genomsnitt 137 000 kronor, inom båtförsäkring 72 000 kronor, inom villaförsäkring 116 000 kronor och inom hemförsäkring 31 000 kronor. Den genomsnittliga utbetalda ersättningen har under de senaste fem åren ökat trendmässigt, framför allt inom företags- och fastighetsförsäkring, även om beloppet just för 2021 har minskat.

Anm.: De utbetalda försäkringsersättningarna avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

Ungefär en tredjedel (29 procent) av alla brandskador som inträffade under 2021 är orsakade av okänd orsak, men dessa skador står för mer än hälften av de utbetalda försäkringsersättningarna (55 procent). Ungefär 44 procent av alla brandskador under samma period orsakades av plötsligyttre påverkan. Det handlar främst om överspänning/överslag som orsakar skador på elnätet och skador orsakade av blixt och åska. Dessa skador står för endast åtta procent av den totala summan av utbetalningarna. Omkring 15 procent av skadorna under 2021 orsakades av plötslig inre orsak i ”produkt”. Här handlar det främst om kortslutningar i apparater och olika elfel. Dessa står för 18 procent av totalt utbetalda ersättningar under 2021. 907 skador orsakades av misstänkt anlagda bränder och totalt 539 miljoner kronor betalades ut i försäkringsersättningar för dessa skador.

Sammanfattningsvis om man ser på hela perioden 2017–2021 så är brandskador orsakade av plötslig yttre påverkan den största andelen av antalet skador, medan brandskadorna med okänd orsak står för den största andelen av de totalt utbetalda försäkringsersättningarna.

Fakta om statistiken

Från 2017 samlar Svensk Försäkring in uppgifter om ”mest trolig brandorsak”. Det innebär att orsaken till skadan inte behöver vara helt fastställd, utan redovisning sker på den orsak som verkar vara mest trolig. När det gäller stora brandskador som genererar stora utbetalningar så finns en stor del i kategorin ”Okänd orsak”. Det kan bero på att det är svårt att ange orsaken till en brand när skadan anmäls. Vid en totalskada kan det även vara omöjligt att utreda orsaken bakom skadan. Det kan också ta lång tid att utreda orsaken bakom en brand. Detta är anledningen till att ”mest trolig brandorsak” används.