Logotype for print

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter?

Dataskyddslagstiftningen ger dig rättigheter för att du ska få information om och ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig eller hos ett personuppgiftsbiträde

Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och som ska se till att du kan ta tillvara dina rättigheter.

De rättigheter som kan komma ifråga är följande:

  • Rätt till tillgång till personuppgifter (registerutdrag) där du kan få reda på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet vilka uppgifter det gäller.

  • Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

  • Rätt till radering av uppgifter under särskilda förhållanden exempelvis när det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen, eller att det är olagligt, att behandla uppgifterna vidare. Om behandlingen är nödvändig för att Svensk Försäkring ska uppfylla en rättslig förpliktelse (bokföring, skatteregler etc) eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse är behandlingen ändå tillåten.

  • Rätt till begränsning av behandlingen vid ifrågasättande av uppgifternas korrekthet, vid ifrågasättande av lagligheten och likande situationer. Begränsningen kan gälla under en tidsperiod för att utföra en utredning om rätta förhållanden eller avse lagring av uppgifter som borde raderas men som den registrerade anser sig behöva för att ta tillvara sin rätt.

  • Rätt till dataportabilitet som innebär en rätt för registrerad att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit. Denna rätt gäller endast uppgifter där den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller avtal.

  • Rätt att göra invändningar, av skäl som hänför sig till den registrerades specifika situation, mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på intresseavvägning.

Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Hur kontaktar jag Svensk Försäkring?

Kontakta Svensk Försäkring direkt enligt nedan när det gäller frågor kring behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan ta till vara dina rättigheter.

För att Svensk Försäkring ska kunna ta till vara dina rättigheter och för att vi ska kunna bistå dig med registerutdrag och liknande så kan det krävas att du kan legitimera dig så att vi vet att du har rätt att få ta del av uppgifterna etc.

Kontaktuppgifter
E-post info@insurancesweden.se

Brev
Svensk Försäkring

Box 240 43
104 51 Stockholm

Ytterligare kontaktuppgifter finns på hemsidan www.svenskforsakring.se

Klagomål
Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att kontakta Integritetsmyndigehten här 

 

Liten ordlista:

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en information som avser en viss person som är i livet och där informationen direkt eller indirekt gör att det går att identifierar personen.

Vad är en behandling?

All hantering av personuppgifter exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, överföring, utlämning, lagring, radering etc.

Vad är ett dataskyddsombud?

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs och är också en kontaktpunkt för Integritetsskyddsmyndigheten och de personer som finns registrerade.

Vad är dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen har beslutats av EU och kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. När förordningen träder i kraft kommer den att ersätta vår nuvarande personuppgiftslag.Förordningen gäller från den 25 maj 2018.

Vad gör en personuppgiftsansvarig?

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ska kunna visa att behandlingen är laglig och korrekt och inte mer omfattande än nödvändigt för att nå syftet med behandlingen. Det är även den personuppgiftsansvarige som ska ge dig information om behandlingen och hur du kan tillvarata dina rättigheter etc.

Vad gör ett personuppgiftsbiträde?

Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för en personansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation.