Logotype for print

Totalkostnadsprocent

Publicerad: 2023-09-20 Nästa publiceringsdatum: 2024-09-18

Lönsamheten i försäkringsbranschen vad gäller skadeförsäkringsföretag kan beräknas som totalkostnadsprocent.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Måttet beräknas som en kvot mellan kostnader (driftskostnader och försäkringsersättningar) och intäkter (premieintäkter). Om denna kvot är lägre än 100 procent så indikerar det lönsamhet i försäkringsverksamheten, medan om denna är över 100 procent så visar det på att kostnaderna är större än intäkterna. Detta mått tar dock inte hänsyn till eventuella intäkter från investeringar.

Totalkostnadsprocenten kan brytas ned som summan av skadeprocent och driftskostnadsprocent, där skadeprocenten beskriver förhållandet mellan försäkringsersättningar och premieintäkter och driftskostnadsprocenten beskriver förhållandet mellan driftskostnader och premieintäkter.

Rapport i statistikdatabasen
Statistikens innehåll

Totalkostnadsprocent grundar sig på en sammanställning av uppgifter om premieintäkter, försäkringsersättningar och driftskostnader för samtliga svenska skadeförsäkringsbolag. Källan är data från Finansinspektionens årsrapport (blankett FSEY). Här ingår dock inte filialer.

Skadeprocent ('claims ratio') = Försäkringsersättningar i förhållande till premieintäkter

Driftskostnadsprocent ('expense ratio') = Driftskostnader i förhållande till premieintäkter

Totalkostnadsprocent ('combined ratio') = Summan av Skadeprocent och Driftskostnadsprocent

Länken nedan leder till en rapport i Statistikdatabasen med underlag för beräkningarna. Där kan man se vilka resultatposter som ingår i premieintäkter, försäkringsersättningar respektive driftskostnader.