Logotype for print

Försäkrings- och tjänstepensionsföretagens placeringstillgångar

Publicerad: 2022-12-06 Nästa publiceringsdatum: 2023-03-08

De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen hade vid slutet av tredje kvartalet 2022 finansiella tillgångar för cirka 5 928 miljarder kronor. Merparten av kapitalet – drygt 89 procent – förvaltas av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen, medan en mindre del förvaltas av skadeförsäkringsföretagen.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen förvaltade 5 294 miljarder kronor och skadeförsäkringsföretagen förvaltade 634 miljarder kronor vid slutet av det tredje kvartalet 2022. Det är en minskning av tillgångarna för livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen med 0,9 procent, motsvarandes 51 miljarder kronor. För skadeförsäkringsföretagen minskade tillgångarna med 0,3 procent, motsvarandes 2 miljarder kronor.

Av det kapital som förvaltas av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen var 29 procent tillgångar knutna till fondförsäkringar och knappt 11 procent knutna till depåförsäkring. Vid fond- och depåförsäkring är det försäkringstagarna som väljer vilka fonder, aktier och andra tillgångar kapitalet ska placeras i och därmed försäkringstagaren som bär den finansiella risken för framtida pension och sparande. Vid traditionell livförsäkring är det i stället försäkringsföretaget som väljer hur kapitalet ska förvaltas och därmed också försäkringsföretaget som bär den finansiella risken. Av det kapital som förvaltas av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen var 60 procent av tillgångarna knutna till traditionell försäkring. Under det tredje kvartalet 2022 minskade placeringarna som tillhör depåförsäkring med 0,6 procent och placeringarna som tillhör fondförsäkring minskade med 0,7 procent.

placeringstillgångar 1.png

Svensk Försäkring har i den fortsatta redovisningen av försäkringsföretagens tillgångar valt att exkludera de tillgångar inom livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen som är knutna till fond- och depåförsäkringar för att på så sätt ge en bild av försäkringsföretagens risktagande. I Svensk Försäkrings statistikdatabas finns möjlighet att ladda ned data även inklusive fondförsäkring och depåförsäkring, se länk nedan.

Tillgångarna för traditionell livförsäkring (livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar exklusive fondförsäkring och depåförsäkring) utgörs till största del av aktier och fonder, totalt 53 procent. Därutöver var 42 procent placerade i obligationer och räntebärande värdepapper. Skadeförsäkringsföretagens placeringar utgörs till 51 procent av aktier och fonder och till 42 procent av obligationer och räntebärande tillgångar.

placeringstillgångar 2.png

Under det tredje kvartalet 2022 har tillgångarna i traditionell livförsäkring minskat med 1,1 procent (36 miljarder kronor). Minskningen har varit som störst för obligationer och andra räntebärande tillgångar. De har minskat med 4 procent. Aktier och fonder har minskat med 0,7 procent medan fastigheter har ökat med 4 procent (7 miljarder kronor).

placeringstillgångar 3.png

Det skiljer sig mellan livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen hur mycket av tillgångarna som är knutna till traditionell försäkring, fondförsäkring respektive depåförsäkring, se diagram nedan.

placeringstillgångar 4.png

Statistikens innehåll

Svensk Försäkring presenterar statistiken för försäkringsföretagens tillgångar (marknadsvärden) utifrån kategorier i tre nivåer, där den högsta nivån är uppdelad i räntebärande värdepapper (obligationer m.m.), andra räntebärande tillgångar (lån, insättningar m.m.), aktier, fonder (t.ex. aktie och räntefonder), fastigheter samt övriga tillgångar. Genom att välja ytterligare uppdelning framgår bland annat om det är svenska eller utländska utgivare av räntebärande värdepapper och typ av svensk utgivare (t.ex. svenska staten eller svenska banker). Tillgångarna finns tillgängliga sammanlagt för branschen och enskilt för de företag som har lämnat samtycke till publicering. Övriga företag är summerade i kategorierna ”Övriga livförsäkringsföretag” respektive ”Övriga skadeförsäkringsföretag”.

Finansinspektionen ansvarar för underlaget till den officiella statistiken för försäkringsföretagens placeringstillgångar. Både Svensk Försäkring och SCB redovisar uppgifter baserat på detta underlag, men redovisningarna skiljer sig något åt. I Svensk Försäkrings statistik presenteras tillgångarna exklusive tillgångar knutna till fondförsäkring, och avdrag (”nettning”) görs för vissa skuldposter. SCB inkluderar endast de derivat och (omvända) repor som har ett positivt marknadsvärde, medan Svensk Försäkring beräknar ett netto av dessa poster. Den främsta anledningen till att Svensk Försäkring väljer att redovisa statistiken på detta sätt är att det bättre överensstämmer med hur avkastningen på försäkringsföretagens tillgångar beräknas. Det ger också en mer rättvisande bild av försäkringsföretagens risktagande.  

I Svensk Försäkrings statistikdatabas är det möjligt att få statistik där även fondförsäkring är inkluderad och utan avdrag för vissa skuldposter, dvs. på det sätt som SCB redovisar de totala tillgångarna. Detta för att underlätta för användarna vid jämförelse med SCBs statistik och gör statistiken även mer transparent. Även hur mycket av de totala tillgångarna som utgörs av depåförsäkring framgår i statistiken.