Logotype for print

Försäkrings- och tjänstepensionsföretagens placeringstillgångar

Publicerad: 2024-03-13 Nästa publiceringsdatum: 2024-06-05

De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen hade vid slutet av 2023 finansiella tillgångar på cirka 6 970 miljarder kronor. Merparten av kapitalet – 88 procent – förvaltas av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen, medan skadeförsäkringsföretagen förvaltar den resterande delen.

Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar var vid slutet av 2023 6 157 miljarder kronor och skadeförsäkringsföretagens tillgångar 681 miljarder kronor. Jämfört med kvartalet innan är det en ökning av tillgångarna med 4 procent, motsvarandes 265 miljarder kronor, för livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen. För skadeförsäkringsföretagen ökade tillgångarna med närmare 2 procent, motsvarandes 12 miljarder kronor.

Av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens placeringstillgångar var 59 procent knutna till traditionell försäkring, 30 procent knutna till fondförsäkringar och 11 procent knutna till depåförsäkring. Vid fond- och depåförsäkring är det försäkringstagarna som väljer vilka fonder, aktier och andra tillgångar kapitalet ska placeras i och därmed är det försäkringstagaren själv som bär den finansiella risken för framtida pension och sparande. Vid traditionell livförsäkring är det i stället försäkrings- och tjänstepensionsföretaget som väljer hur kapitalet ska förvaltas och därmed också företaget som bär den finansiella risken. Under det fjärde kvartalet 2023 ökade tillgångarna inom depåförsäkring med drygt 5 procent och tillgångarna tillhörandes fondförsäkring ökade med knappt 6 procent. Placeringstillgångarna i traditionell försäkring ökade med knappt 4 procent.

image001.png

Det skiljer sig mellan livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen hur mycket av tillgångarna som är knutna till traditionell försäkring, fondförsäkring respektive depåförsäkring, se diagram nedan.

image003.png

Svensk Försäkring har i den fortsatta redovisningen av försäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar valt att exkludera de tillgångar inom livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen som är knutna till fond- och depåförsäkringar. I Svensk Försäkrings statistikdatabas finns möjlighet att ladda ned data även inklusive fondförsäkring och depåförsäkring, se länk nedan.

Tillgångarna för traditionell livförsäkring (livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar exklusive fondförsäkring och depåförsäkring) och för skadeförsäkring utgörs till mer än hälften av aktier och fonder. Därutöver utgörs tillgångarna av obligationer och räntebärande tillgångar till nästan lika stor del.

image005.png

Under det fjärde kvartalet 2023 har, som tidigare nämnts, tillgångarna i traditionell livförsäkring ökat med närmare 4 procent (130 miljarder kronor). Ökningen var som störst för obligationer och andra räntebärande tillgångar som ökade med 46 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 3 procent. Aktier och fonder ökade med 41 miljarder kronor, motsvarandes drygt 2 procent. Fastighetstillgångarna minskade med 4 procent (9 miljarder kronor) jämfört med det tredje kvartalet 2023.

image007.png

Statistikens innehåll

Svensk Försäkring presenterar statistiken för försäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar (marknadsvärden) utifrån en kategorisering för tillgångarna i Aktier & Fonder, Fastigheter, Obligationer & Räntebärande tillgångar samt Övriga tillgångar.

I statistikdatabasen finns även en indelning i tre nivåer, där den högsta nivån är uppdelad i räntebärande värdepapper (obligationer m.m.), andra räntebärande tillgångar (lån, insättningar m.m.), aktier, fonder (t.ex. aktie och räntefonder), fastigheter samt övriga tillgångar. Genom att välja ytterligare uppdelning framgår bland annat om det är svenska eller utländska utgivare av räntebärande värdepapper och typ av svensk utgivare (t.ex. svenska staten eller svenska banker).

Tillgångarna finns tillgängliga sammanlagt för branschen och enskilt för de företag som har lämnat samtycke till publicering. Övriga företag är summerade i kategorierna ”Övriga livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag” respektive ”Övriga skadeförsäkringsföretag”.

Finansinspektionen ansvarar för underlaget till den officiella statistiken för försäkrings- och tjänstepensionsföretagens placeringstillgångar. Både Svensk Försäkring och SCB redovisar uppgifter baserat på detta underlag, men redovisningarna skiljer sig något åt. I Svensk Försäkrings statistik presenteras tillgångarna exklusive tillgångar knutna till fondförsäkring, och avdrag (”nettning”) görs för vissa skuldposter. SCB inkluderar endast de derivat och (omvända) repor som har ett positivt marknadsvärde, medan Svensk Försäkring beräknar ett netto av dessa poster. Den främsta anledningen till att Svensk Försäkring väljer att redovisa statistiken på detta sätt är att det bättre överensstämmer med hur avkastningen på försäkringsföretagens tillgångar beräknas. Det ger också en mer rättvisande bild av försäkringsföretagens risktagande.  

I Svensk Försäkrings statistikdatabas är det möjligt att få statistik där även fondförsäkring är inkluderad och utan avdrag för vissa skuldposter, dvs. på det sätt som SCB redovisar de totala tillgångarna. Detta för att underlätta för användarna vid jämförelse med SCBs statistik och gör statistiken även mer transparent. Även hur mycket av de totala tillgångarna som utgörs av depåförsäkring framgår i statistiken.