Logotype for print

Försäkrings- och tjänstepensionsföretagens placeringstillgångar

Publicerad: 2023-09-13 Nästa publiceringsdatum: 2023-12-07

De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen hade vid slutet av det andra kvartalet 2023 finansiella tillgångar på cirka 6 627 miljarder kronor. Merparten av kapitalet – nästan 90 procent – förvaltas av livförsäkrings- och tjänstepensions-företagen, medan skadeförsäkringsföretagen förvaltar den resterande delen.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen förvaltade 5 954 miljarder kronor och skadeförsäkringsföretagen förvaltade 673 miljarder kronor vid slutet av det andra kvartalet 2023. Jämfört med kvartalet innan är det en ökning av tillgångarna med 3 procent, motsvarandes 178 miljarder kronor, för livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen. För skadeförsäkringsföretagen ökade tillgångarna med 2 procent, motsvarandes 11 miljarder kronor.

Av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens totala placeringstillgångar var 31 procent knutna till fondförsäkringar, 11 procent knutna till depåförsäkring och 58 procent knutna till traditionell försäkring. Vid fond- och depåförsäkring är det försäkringstagarna som väljer vilka fonder, aktier och andra tillgångar kapitalet ska placeras i och därmed försäkringstagaren själv som bär den finansiella risken för framtida pension och sparande. Vid traditionell livförsäkring är det i stället försäkrings- och tjänstepensionsföretaget som väljer hur kapitalet ska förvaltas och därmed också företaget som bär den finansiella risken. Under det andra kvartalet 2023 ökade placeringarna som tillhör depåförsäkring med 5 procent och placeringarna som tillhör fondförsäkring ökade med 7 procent. Placeringarna i traditionell livförsäkring ökade med 1 procent.

image001.png

Svensk Försäkring har i den fortsatta redovisningen av försäkringsföretagens tillgångar valt att exkludera de tillgångar inom livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen som är knutna till fond- och depåförsäkringar för att på så sätt ge en bild av försäkringsföretagens risktagande. I Svensk Försäkrings statistikdatabas finns möjlighet att ladda ned data även inklusive fondförsäkring och depåförsäkring, se länk nedan.

Tillgångarna för traditionell livförsäkring (livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar exklusive fondförsäkring och depåförsäkring) utgörs till största del av aktier och fonder, totalt 54 procent. Därutöver var 41 procent placerade i obligationer och räntebärande värdepapper samt 7 procent i fastigheter. Skadeförsäkringsföretagens placeringar utgörs till 53 procent av aktier och fonder och till 40 procent av obligationer och räntebärande tillgångar samt 6 procent i fastigheter och 1 procent i övriga tillgångar.

image003.png

Under det andra kvartalet 2023 har tillgångarna i traditionell livförsäkring ökat med 1 procent (26 miljarder kronor). Ökningen har varit som störst för obligationer och andra räntebärande tillgångar, som ökade med 3 procent (44 miljarder kronor). Aktier och fonder ökande med 2 procent (35 miljarder kronor) medan fastighetstillgångarna var oförändrade jämfört det första kvartalet 2023. (1)

image005.png

Det skiljer sig mellan livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen hur mycket av tillgångarna som är knutna till traditionell försäkring, fondförsäkring respektive depåförsäkring, se diagram nedan.

image007.png

(1) Under kvartalet minskade dessutom Övriga tillgångar med 53 miljarder kronor för traditionell livförsäkring.   

Statistikens innehåll

Svensk Försäkring presenterar statistiken för försäkringsföretagens tillgångar (marknadsvärden) utifrån kategorier i tre nivåer, där den högsta nivån är uppdelad i räntebärande värdepapper (obligationer m.m.), andra räntebärande tillgångar (lån, insättningar m.m.), aktier, fonder (t.ex. aktie och räntefonder), fastigheter samt övriga tillgångar. Genom att välja ytterligare uppdelning framgår bland annat om det är svenska eller utländska utgivare av räntebärande värdepapper och typ av svensk utgivare (t.ex. svenska staten eller svenska banker). Tillgångarna finns tillgängliga sammanlagt för branschen och enskilt för de företag som har lämnat samtycke till publicering. Övriga företag är summerade i kategorierna ”Övriga livförsäkringsföretag” respektive ”Övriga skadeförsäkringsföretag”.

Finansinspektionen ansvarar för underlaget till den officiella statistiken för försäkringsföretagens placeringstillgångar. Både Svensk Försäkring och SCB redovisar uppgifter baserat på detta underlag, men redovisningarna skiljer sig något åt. I Svensk Försäkrings statistik presenteras tillgångarna exklusive tillgångar knutna till fondförsäkring, och avdrag (”nettning”) görs för vissa skuldposter. SCB inkluderar endast de derivat och (omvända) repor som har ett positivt marknadsvärde, medan Svensk Försäkring beräknar ett netto av dessa poster. Den främsta anledningen till att Svensk Försäkring väljer att redovisa statistiken på detta sätt är att det bättre överensstämmer med hur avkastningen på försäkringsföretagens tillgångar beräknas. Det ger också en mer rättvisande bild av försäkringsföretagens risktagande.  

I Svensk Försäkrings statistikdatabas är det möjligt att få statistik där även fondförsäkring är inkluderad och utan avdrag för vissa skuldposter, dvs. på det sätt som SCB redovisar de totala tillgångarna. Detta för att underlätta för användarna vid jämförelse med SCBs statistik och gör statistiken även mer transparent. Även hur mycket av de totala tillgångarna som utgörs av depåförsäkring framgår i statistiken.