Logotype for print

Sjö- och annan transportförsäkring

Publicerad: 2024-05-30 Nästa publiceringsdatum: 2025-06-30

I slutet av 2023 uppgick den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring till drygt 2,2 miljarder kronor. Under det senaste året har premieinkomsterna ökat med 17 procent. Det är framför allt premier till varuförsäkring som har ökat.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

I slutet av 2023 uppgick den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring till drygt 2,2 miljarder kronor. Den inkluderar den totala marina premievolymen för affär som tecknas i Sverige. Under 2023 ökade premieinkomsten från 1,9 miljarder kronor till 2,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på 17 procent.

Av den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring utgörs nästan två tredjedelar (63 procent) av varuförsäkring, knappt en fjärdedel (23 procent) av fartygskaskoförsäkring och resten (15 procent) avser ansvarsförsäkring. Mellan 2022 och 2023 har varuförsäkring ökat med 27 procent, fartygskaskoförsäkring med 23 procent medan ansvarsförsäkring har minskat med 9 procent.

Sjö- och transportförsäkringsaffären innefattar såväl nationell som internationell affär. Varuförsäkring avser försäkring av varor under transport och vissa specialförsäkringar som hör till varor. Ansvarsförsäkring avser transportörs- och speditionsansvar. I fartygskaskoförsäkring ingår försäkring av större och mindre fartyg och produkter som hör till fartygsförsäkring så som till exempel varvsförsäkring.

Bild1.png

 

Medlemsföretagen i Svensk Försäkrings Sjöutskott rapporterar årligen premieinkomster till Svensk Försäkring och nedan visas marknadsandelar för de företag som rapporterar.

Bild2.png

Se mer detaljerade uppgifter i statistikdatabasen via länken nedan.

Internationell statistik
Faktaruta Sjö- och annan transportförsäkring

Sjö- och annan transportförsäkring (exklusive återförsäkring) redovisar alla typer av försäkringar relaterade till last, inklusive speditörer, CMR och transportansvar, i transit, vare sig på land, till sjöss eller i luften, inrikes såväl som internationell handel. Premier redovisas separat för varuförsäkring, ansvarsförsäkring och kaskoförsäkring.

Varuförsäkring: här ingår försäkring för inrikes och utrikes transporter av varor, olika former av transportörs- och speditionsansvar samt större och mindre kasko. Här ingår inte P&I-försäkring (redarens ansvarsförsäkring). Vissa premier som går direkt till utländska försäkringsföretag ingår inte och inte heller varuförsäkringspremier som p.g.a. leveransvillkor och lokal restriktiv lagstiftning hamnar hos utländska försäkringsföretag.

Ansvarsförsäkring: här ingår ansvarsförsäkringar för svenska speditörer och övriga transportörer.

Fartygskaskoförsäkring: här ingår försäkring för större kasko (fartyg över 500 bruttoton) och mindre kasko (fartyg under 500 bruttoton) samt svenska varv.

Premieinkomster redovisas brutto före avdrag för mäklare/provisioner för varje räkenskapsår.