Logotype for print

Sjö- och annan transportförsäkring

Publicerad: 2022-03-10 Nästa publiceringsdatum: 2023-03-10

I slutet av 2021 uppgick den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring till mer än 2,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 procent (199 miljoner kronor) jämfört med 2020. Det är framför allt premier till kaskoförsäkring som har ökat med 22 procent (152 miljoner kronor).

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

I slutet av 2021 uppgick den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring till drygt 2,2 miljarder kronor. Den inkluderar den totala marina premievolymen för affär som tecknas i Sverige och inkluderar både svensk och utländsk affär. Mellan 2020 och 2021 har premieinkomsten ökat med 10 procent vilket motsvarar 199 miljoner kronor.

sjöstatistik1.png

Av den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring under 2021 utgörs knappt hälften (48 procent) av varuförsäkring, drygt en tredjedel (38 procent) av kaskoförsäkring och resten (14 procent) av ansvarsförsäkring. Mellan 2020 och 2021 har kaskoförsäkring ökat med 22 procent, varuförsäkring har ökat med 8 procent och ansvarsförsäkring har minskat med 8 procent.

Medlemsföretagen i Svensk Försäkrings sjöutskott rapporterar årligen premieinkomster till Svensk Försäkring och nedan visas marknadsandelar för de företag som rapporterar.

sjö2.png

 

Se mer detaljerade uppgifter i statistikdatabasen via länken nedan.

Internationell statistik
Faktaruta Sjö- och annan transportförsäkring

Sjö- och annan transportförsäkring (exklusive återförsäkring) redovisar alla typer av försäkringar relaterade till last, inklusive speditörer, CMR och transportansvar, i transit, vare sig på land, till sjöss eller i luften, inrikes såväl som internationell handel. Premier redovisas separat för varuförsäkring, ansvarsförsäkring och kaskoförsäkring.

Varuförsäkring: här ingår försäkring för inrikes och utrikes transporter av varor, olika former av transportör- och speditionsansvar samt större och mindre kasko. Här ingår inte redareansvarsförsäkring (s.k. P&I-försäkring). Vissa premier som går direkt till utländska försäkringsföretag ingår inte och inte heller varuförsäkringspremier som p.g.a. leveransvillkor och lokal restriktiv lagstiftning hamnar hos utländska försäkringsföretag.

Ansvarsförsäkring: här ingår ansvarsförsäkringar för svenska speditörer och övriga transportörer.

Kaskoförsäkring: här ingår försäkring för större och mindre kasko samt svenska intressen inklusive varv.

Premieinkomster redovisas brutto före avdrag för mäklare/provisioner för varje räkenskapsår.