Logotype for print

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en form av sparande som kan tecknas av både privatpersoner och företag. Sparformen är liksom investeringssparkonto (ISK) ett ”skal” med sparande i aktier, fonder och andra värdepapper.

Kapitalet läggs i en försäkring som ett försäkringsföretag äger. Villkor och avgifter varierar mellan olika försäkringar. En del kapitalförsäkringar har inte någon bindningstid alls medan det finns andra som har en längre bindningstid på till exempel upp till 15 år. Det finns en möjlighet att ta ut kapitalet genom ett så kallat återköp. Om detta görs innan bindningstiden är slut kan avgifter förekomma.

Kapitalförsäkring innehåller ett riskmoment knutet till en viss eller vissa personers liv. När försäkringstagaren avlider finns ett så kallat återbetalningsskydd som innebär att försäkringskapitalet betalas ut till dennes dödsbo eller till den förmånstagare som försäkringstagaren har valt. I vissa kapitalförsäkringar är det möjligt att teckna premiebefrielseförsäkring, vilket innebär att försäkringsföretaget tar över premieinbetalningarna till kapitalförsäkringen om försäkringstagarens arbetsförmåga sätts ned på grund av sjukdom eller olycksfall. En annan typ av tillägg som försäkringsföretaget kan erbjuda är efterlevandeskydd med ett på förhand valt dödsfallsbelopp. På det sättet går det att säkerställa att förmånstagaren får ett bestämt belopp när försäkringstagaren avlider. För dessa typer av riskförsäkringar betalas en avgift.

När försäkringen tecknas kan försäkringstagaren bestämma förmånstagare och hur kapitalet ska betalas ut när försäkringstagaren avlider. Förmånstagaren behöver inte vara en arvinge utan kan till exempel vara en anställd. Försäkringen passar därför bra både som sparande till barn och barnbarn med engångsutbetalning eller periodisk utbetalning eller som en månadsvis pensionsutbetalning till en anställd.

Det finns tre olika sparformer inom kapitalförsäkring. Dessa är traditionell försäkring, depåförsäkring och fondförsäkring. Den som vill att försäkringsföretaget sköter placeringarna och förvaltar kapitalet väljer en traditionell försäkring. Den som själv vill handla och inneha flera sorters värdepapper väljer depåförsäkring, den som bara vill ha fonder kan välja fondförsäkring. En fördel med en depåförsäkring, jämfört med en fondförsäkring, är att en depåförsäkring är mer flexibel då man kan spara i både fonder och enskilda aktier, såväl svenska som utländska, i en sådan.

Det finns två typer av kapitalförsäkring:

  • Privat kapitalförsäkring kan tecknas av både företag och privatpersoner och fungerar som ett sparande.
  • Kapitalförsäkring för tjänstepension är en form av tjänstepension, även kallad direktpension.

För privatpersoner finns det administrativa och många gånger även skattemässiga fördelar med en (privat) kapitalförsäkring. Det följer av att kapitalvinsten är skattefri och det i stället utgår schablonskatt vilket förenklar vid deklarationen. En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte uppfyller de så kallade kvalitativa kraven för en pensionsförsäkring vad gäller uttagsålder och uttagstid. Det innebär att premien inte är avdragsgill och att utfallande belopp är skattefritt. Vid försäljning (återköp) av en kapitalförsäkring är kapitalvinsten skattefri.

Företag kan använda (privat) kapitalförsäkring som ett sparande eller till framtida investeringar. Företag kan även teckna så kallad kapitalförsäkring för tjänstepension, även kallad direktpension. Den används framför allt i mindre och medelstora företag för att trygga tjänstepension för de anställda. Ett avtal mellan arbetsgivare och anställd om direktpension innebär att arbetsgivaren har en skuld gentemot den anställde. Skulden säkerställs vanligen genom att den anställde får en panträtt i en arbetsgivarägd kapitalförsäkring.