Logotype for print

Valet av sparform ska inte styras av beskattningen

2023-04-25

Kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK) är två sparformer som i dag beskattas på liknande sätt. Svensk Försäkring anser att det är viktigt att det gäller även i framtiden så att inte valet mellan dessa två sparformer styrs av om den ena eller andra produkten behandlas skattemässigt mer gynnsamt. För att öka kunskapen om kapitalförsäkring publicerar Svensk Försäkring idag en rapport om kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkring och ISK beskattas i dag på liknande sätt enligt en schablon, där avkastningen beräknas utifrån statslåneräntan. Från försäkringsbranschens sida vill vi betona att lagstiftarens utgångspunkt måste vara att för den enskilde ska valet mellan produkterna vara skattemässigt neutralt. Den enskilde ska välja det alternativ som passar behoven bäst och inte styras av att den ena produkten är skattemässigt mer gynnsamt.

I Tidöavtalet finns det en överenskommelse om att en grundnivå på 300 000 kronor i ISK görs skattefri.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Från försäkringsbranschens sida ser vi positivt på samarbetspartiernas ambition att uppmuntra till ett ökat sparande. Vi ser däremot problem med om en sparform behandlas skattemässigt mer gynnsamt än en annan då risken för flytt av kapital mellan sparformerna är stor, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring

I den promemoria som publiceras i dag redogörs för de sparformer som finns inom kapitalförsäkring, de vanligaste motiven till varför privatpersoner och företag väljer att spara i en kapitalförsäkring, vilka försäkringsmoment som ingår och kan ingå samt vilka skillnaderna mellan ISK och kapitalförsäkring är. Vi presenterar även statistik över premieinkomster och tillgångsvärden. Syftet är att bidra till en djupare förståelse och kunskap om kapitalförsäkring.