Logotype for print

Varför arbetar Svensk Försäkring med klimatanpassningsfrågor?

Extrema väderhändelser och naturskador blir allt vanligare i Sverige. Redan i dag orsakar detta omfattande skador och kostar stora belopp varje år. Försäkringsbranschen försäkrar och betalar för en stor del av dessa skador.

Det övergripande målet med försäkringsbranschens arbete med klimatanpassning är att det svenska samhället ska bli bättre rustat för att hantera extremt väder och natur­skador. För att uppnå detta behöver arbetet med klimatanpassning intensifieras på såväl nationell nivå som bland kommuner och enskilda fastighetsägare.

Samhället måste bli bättre på att förebygga naturskador i klimatförändringarnas spår och bättre kunna hantera extrema väderhändelser. Annars riskerar återkom­mande klimat­relaterade skador att leda till att försäkringsbolagen kan behöva höja premierna för att täcka de risker som väderhändelserna medför. I värsta fall kan möjligheterna för försäkringsbolagen att kunna ge försäkring för hus och andra byggnader i områden som drabbas återkommande att försvinna. Risken för många eller extrema skador blir helt enkelt för stor.

Denna situation vill vi inte hamna i. Därför är det viktigt att alla aktörer i samhället intensifierar sitt arbete med klimatanpassningsåtgärder. Den svenska försäkrings­branschen vill kunna erbjuda ett gott försäkrings­skydd för klimatrelaterade skador även i framtiden.

Mot den bakgrunden arbetar Svensk Försäkring på den svenska försäkringsbranschens uppdrag med att:

Är du konsument?

Här kan du läsa mer om hur försäkring fungerar vid storm, översvämning och skogsbrand.