Logotype for print

Storm – så här fungerar försäkringsskyddet

Om du drabbas av stormskador kan du ha rätt till ersättning från olika försäkringar, t ex villa-/hemförsäkringen och bilförsäkringen. Det är viktigt att du anmäler skadan så snart som möjligt till rätt försäkringsbolag.

Hus och lösöre

Om ditt hus eller lösöre skadas av stormen kan du få ersättning från din villa-/hemförsäkring. Vanligtvis betraktas en vindstyrka på minst 21 m/sek som storm. Om stormen skadar ditt yttertak, t.ex. takpannor eller takplåt, ersätts det. Däremot ersätts bara skador på putsen eller skorstensbeklädnaden om ett föremål som stormen blåst omkull eller ryckt loss har träffat huset.

Din tomt 

Både vid stormskador och översvämningsskador ersätts normalt de försäkrade byggnaderna, däremot normalt inte tomtmarken eller växthus. Inte heller t ex träd och buskar, flaggstång eller staket. Om däremot ett träd eller flaggstången på din tomt blåser omkull på huset, ersätts skadorna på bostadshuset.

Förstörd mat - strömavbrott

Om det blir strömavbrott och du får mat i kyl och frys som blir förstörda ska du kontakata ditt föräskringsbolag innan du slänger något. Annars kan det bli svårt att uppskatta värdet på det förstörda. Försäkringsbyrå.

Självrisk

För stormskador gäller en grundsjälvrisk på mellan 1 000 och 3 000 kr beroende på försäkring. Vid översvämning är dock ofta självrisken betydligt högre, 10% av skadekostnaden och
minst 10 000 kr är en vanlig nivå.