Logotype for print

Vad är en barnförsäkring?

En barnförsäkring ska komplettera det skydd som det offentliga trygghetssystemet erbjuder. Men vilka villkor gäller när man ska teckna en barnförsäkring?

Många föräldrar väljer att teckna extra försäkringsskydd för sina barn i form av barnförsäkringar. En anledning till det är att ersättningsbeloppen från andra delar av samhället är förhållandevis låga och inte heltäckande. Det grundskydd som staten erbjuder genom Försäkringskassan ger bland annat ersättning för inkomstförlust. Den ersättningen baseras på den sjukes tidigare inkomst. En ung person som inte kommit ut i arbetslivet kommer därför att få den lägsta ersättningen från socialförsäkringssystemet.

Förköpsinformation

Det är mycket viktigt att föräldrarna redan innan de tecknar försäkringsavtalet tydligt förstår det huvudsakliga innehållet i försäkringens villkor. Försäkringsföretagens barnförsäkringar är kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn. Försäkringarna är främst inriktade på att ge ersättning för kostnader vid långvariga och svåra skador samt ersättning vid bestående invaliditet och bestående arbetsoförmåga. Eventuell ersättning kan alltså komma att betalas ut till den försäkrade långt upp i vuxen ålder. Det huvudsakliga innehållet i de villkor som gäller för försäkringen ska framgå av den förköpsinformation som försäkringsföretaget ska tillhandahålla. Även viktiga begränsningar ska tydligt framgå.

— Försäkringsavtalslagen reglerar att förköpsinformation ska lämnas till kunden, men omfattningen av och innehållet i informationen varierar mellan försäkringsföretagen. Detta kan innebära svårigheter för kunden att bedöma sitt behov av försäkringen och vad den innehåller för skydd, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring. Därför har Svensk Försäkring tillsammans med sina medlemmar arbetat med att ta fram en rekommendation om hur förköpsinformationen ska se ut.

Försäkring för alla

Barnförsäkringar omfattas av den så kallade kontraheringsplikten, som regleras i lag. Den innebär att ett försäkringsföretag med vissa undantag inte får vägra någon att teckna försäkring. Om ett försäkringsföretag bedömer att ett barn har högre risk att bli sjuk än normalt kan en ansökan om barnförsäkring avslås. Men detta måste motiveras på ett tydligt och begripligt sätt för den som ansökt om försäkringen.

— Regeringen har sedan länge uttryckt en ambition att följa upp hur kontraheringsplikten tillämpas. Jag tycker att det är bra om detta görs eftersom tydliga regler och tydlighet om hur reglerna ska tillämpas är viktigt för att skapa goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsbranschen. Vilket i sin tur kommer kunderna till godo, säger Johan Lundström.

Riksdagens civilutskott tog under 2012 initiativ till en inventering av försäkringsföretagens hantering av ansökningar om barnförsäkring. Den 21 mars 2013 presenterades resultatet av inventeringen i rapporten Kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar. I rapporten redovisas hur försäkringsbolagen hanterar ansökningar om barnförsäkringar och bolagens praxis vad gäller beslut om barnförsäkring. I rapporten anges bl.a. att andelen barnförsäkringar som beviljas med ordinarie villkor har ökat något under senare år, men att inte något av de större försäkringsföretagen använder förhöjda premier i sina barnförsäkringsprodukter när de inte kan erbjuda ett ordinarie försäkringsskydd. Rapporten har behandlats av utskottet, som inte fann skäl att ta något ytterligare initiativ. 

Undantag för vissa sjukdomar

Barnförsäkring innehåller normalt villkor som undantar sjukdomar och skador som den försäkrade hade redan innan försäkringen tecknades. Vissa sjukdomar och tillstånd täcks enligt villkoren aldrig av försäkringen. Exempel på sjukdomar som typiskt sätt inte ersätts är ADHD, blödarsjuka, CP-skada eller epilepsi

I vissa fall kan försäkringsföretaget bevilja försäkringen men göra undantag för vissa sjukdomar/skador eller ta ut en högre premie. Om det gjorts undantag i försäkringen i det enskilda fallet måste det tydligt framgå av försäkringsavtalet. Varje försäkringsföretag gör dock sin egen riskbedömning och konsumenten har rätt att få en avslagen ansökan omprövad av företaget. Det finns även rätt till prövning i domstol.

Barnförsäkringar gäller för ett år i taget och förnyas varje år. I samband med den årliga huvudförfallodagen kan både villkor och pris ändras. De flesta barnförsäkringar kan behållas till dess att den försäkrade fyller 25 år. Det är bra att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt, eftersom försäkringen aldrig täcker sjukdomar eller skador där symptom visat sig innan försäkringen började gälla.