Logotype for print

Vad är ett försäkringsbedrägeri?

Under 2022 utredde försäkringsbolagen 8 875 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av 578 miljoner kronor. Detta drabbar ärliga kunder genom höjda försäkringspremier. Svensk Försäkring arbetar tillsammans med sitt dotterbolag Larmtjänst för att motverka bedrägerier.

Varje år betalar den svenska försäkringsbranschen ut mer än 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder i mer än 3 miljoner skadeärenden. Försäkringar spelar en viktig roll i samhället men försäkringslösningar fungerar inte om kriminella nätverk eller enskilda individer missbrukar systemet för egen vinning.

En attitydundersökning som Svensk Försäkring genomfört visar att cirka 8 procent av allmänheten skulle kunna tänka sig att begå ett försäkringsbedrägeri i någon form. Tidigare studier har visat att kostnaden för försäkringsbedrägerier sannolikt uppgår till cirka 5-10 procent av skadeutbetalningarna.

Vad är ett försäkringsbedrägeri?

Försäkringsbedrägerier handlar inte enbart om organiserad brottslighet och kriminella nätverk. Även enskilda individer ägnar sig åt försäkringsbedrägerier.

Exempel på försäkringsbedrägerier

  • att medvetet öka värdet på det du försäkrat och/eller
  • att lägga till påhittade föremål för att få ut mer pengar från ett försäkringsbolag 
  • att undanhålla uppgifter vid tecknande av liv- och sjukförsäkring 
  • att sälja sin bil utomlands och sedan säga att den är stulen
  • att anmäla sin telefon stulen eller trasig fast den inte är det

Det är viktigt att alla förstår vad som är ett försäkringsbedrägeri och att detta faktiskt är ett allvarligt brott med fängelse i straffskalan. Man får heller inte glömma att det är alla ärliga kunder som drabbas av bedrägerierna genom höjda premier.

 

Försäkringssnack · Försäkringsbranschens detektivbyrå - om Larmtjänst

Vem begår ett försäkringsbedrägeri?

Det är i huvudsak män som begår försäkringsbedrägerier, 67 procent av de fall vi tittat på är män. De står i  högre grad som försäkringstagare, altså betalar för försäkringen men även bortsett från det är män överreprenseterade när det gäller denna typ av brott. Försäkringsbedrägerierna är vanligare i storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg än i övriga landet. Dessutom visar statistik att yngre personer är mer benägna att genomföra ett försäkringsbedrägeri jämfört med äldre personer.

Vad kostar försäkringsbedrägerierna?

Den svenska försäkringsbranschen hanterar ungefär 3 miljoner skadeärenden och betalar ut mer än 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier uppgår till minst 5 procent av dessa utbetalningar. År 2022 avböjde man skador till ett värde av 578 miljoner.

Det är de ärliga kunderna som drabbas av försäkringsbedrägerier genom höjda premier

Aktiviteter för att bekämpa försäkringsbedrägerier

Svensk Försäkring har tagit fram en en rad olika aktiviteter för att motverka försäkringsbedrägerier. I detta arbete ingår dels att försöka påverka allmänhetens attityder, dels konkreta åtgärder för att bekämpa bedrägerier.

En viktig uppgift är att förbättra samarbetet med polis och andra berörda myndigheter. Det räcker inte att försäkringsbolagen avböjer att betala ut försäkringsersättning vid uppdagade bedrägerier. Det krävs också att rättsväsendet ingriper mot åtminstone uppenbara och storskaliga bedrägerier. Så är det tyvärr inte idag. Alla försäkringstagare tjänar på att vi kraftsamlar för att motverka bedrägerier och organiserad brottslighet och framför allt skulle vi få ett tryggare samhälle för alla.