Logotype for print

Vad är ett försäkringsbedrägeri?

Kostnaderna för försäkringsbedrägerier uppgår varje år till cirka 2,5-5 miljarder kronor. Detta drabbar ärliga kunder genom höjda försäkringspremier. Svensk Försäkring arbetar tillsammans med sitt dotterbolag Larmtjänst för att motverka bedrägerier.

Varje år betalar den svenska försäkringsbranschen ut mer än 50 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder i uppskattningsvis 2 miljoner skadeärenden. Försäkringar spelar en viktig roll i samhället men försäkringslösningar fungerar inte om kriminella nätverk eller enskilda individer missbrukar systemet för egen vinning.

En attitydundersökning som Svensk Försäkring genomfört visar att cirka 8 procent av allmänheten skulle kunna tänka sig att begå ett försäkringsbedrägeri i någon form. Tidigare studier har visat att kostnaden för försäkringsbedrägerier sannolikt uppgår till cirka 5-10 procent av skadeutbetalningarna, dvs 2,5-5 miljarder kronor årligen.

Viktigt att motverka organiserad brottslighet

Den organiserade brottsligheten är ett växande problem för försäkringsbranschen. Exempel på detta är de omfattande härvor av arrangerade trafikolyckor som uppdagats av försäkringsbranschen eller de systematiska stölder av fordon, bildelar, båtmotorer m.m. som försvinner ut ur landet.

Vad är ett försäkringsbedrägeri?

Försäkringsbedrägerier handlar inte enbart om organiserad brottslighet och kriminella nätverk. Även enskilda individer ägnar sig åt försäkringsbedrägerier.

Att medvetet öka värdet på det du försäkrat och eller att lägga till påhittade föremål för att få ut mer pengar från ett försäkringsbolag är exempel på bedrägeri.  Att undanhålla uppgifter vid tecknande av liv- och sjukförsäkring är ett annat exempel.

Det är viktigt att alla förstår vad som är ett försäkringsbedrägeri och att detta faktiskt är ett allvarligt brott med fängelse i straffskalan. Man får heller inte glömma att det är alla ärliga kunder som drabbas av bedrägerierna genom höjda premier.

Aktiviteter för att bekämpa försäkringsbedrägerier

Svensk Försäkring har tagit fram en en rad olika aktiviteter för att motverka försäkringsbedrägerier. I detta arbete ingår dels att försöka påverka allmänhetens attityder, dels konkreta åtgärder för att bekämpa bedrägerier.

En viktig uppgift är att förbättra samarbetet med polis och andra berörda myndigheter. Det räcker inte att försäkringsbolagen avböjer att betala ut försäkringsersättning vid uppdagade bedrägerier. Det krävs också att rättsväsendet ingriper mot åtminstone uppenbara och storskaliga bedrägerier. Så är det tyvärr inte idag. Alla försäkringstagare tjänar på att vi kraftsamlar för att motverka bedrägerier och organiserad brottslighet och framför allt skulle vi få ett tryggare samhälle för alla.