Logotype for print

Inträffade skador för hushåll och företag

Publicerad: 2022-06-15 Nästa publiceringsdatum: 2023-06-15

Totalt inträffade knappt 894 000 skador inom hem-, villa-, fritidshus-, båt-, företags- och fastighetsförsäkring under 2021. För dessa skador utbetalades sammanlagt 20,1 miljarder kronor från försäkringsföretagen. Jämfört med 2020 har antalet skador minskat med tre procent medan skadebeloppen har ökat med fyra procent. Under 2021 var den värdemässigt största skadan för hushållen orsakade av vattenskada i bostaden eller fritidshuset. För företagen var den värdemässigt största skadan orsakad av brand eller åska.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Antal skador inom hushåll och företag varierar över åren. Jämfört med 2012 har antalet skador ökat med 3 procent (29 000 skador). De utbetalda försäkringsersättningarna har ökat från 16,6 miljarder kronor 2012 till 20,1 miljarder kronor 2021. Det motsvarar en ökning med 21 procent och en genomsnittlig årlig förändringstakt om 2,2 procent. Om hänsyn tas till inflationen så var den genomsnittliga årliga förändringstakten 0,6 procent.

Under 2021 har antalet skador totalt sett minskat med tre procent jämfört med 2020, främst i villor och övriga hem. Antalet skador i fritidshus och företag har däremot ökat under samma period. De utbetalda försäkringsersättningarna har totalt sett ökat med fyra procent. Ökningen är framför allt kraftig för skador i villor och fritidshus, medan skadebeloppen har minskat för företag.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

Under 2021 var den vanligaste anledningen till att ett hushåll fick utbetalning från hemförsäkringen en så kallad allriskskada som täcker skador där försäkringstagaren råkat ut för en plötslig och oförutsedd oturshändelse. Den försäkrade kanske tappar kameran i marken vid resa eller glömmer mobilen på bussen. Under året inträffade nästan 340 000 allriskskador, vilket motsvarar nästan hälften (42 procent) av samtliga skador inom hushåll. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 993 miljoner kronor i skadebelopp. De värdemässigt största skadorna för hushållen var dock vattenskador, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till knappt 3,4 miljarder kronor, och skador orsakade av brand eller åska respektive naturskador, för vilka skadebeloppen uppgick till drygt 2 miljarder kronor vardera.

Läs: Skador i hushåll och företag minskar, men vattenskadorna ökar

Under 2021 har antalet skador inom hushåll minskat med fyra procent medan de utbetalda ersättningarna har ökat med 22 procent. Framför allt är det allriskskador, skador under resa (både sakskador och personskador) samt inbrott, stöld, rån och överfall som står för den största delen av minskningen i antalet skador. Majoriteten av ökningen av de utbetalda ersättningarna mellan 2020 och 2021 beror på naturskador. Under 2021 utbetalades mer än 2 miljarder kronor till hushållen för skador orsakade av framför allt översvämning. Även vattenskador i bostäder och fritidshus har ökat kraftigt både i antal och skadebelopp. Under 2021 utbetalades 3,4 miljarder kronor för vattenskador, som inte var naturrelaterade, vilket är en ökning med 16 procent.

Anm.: Ansvars- och rättsskydd kan betala kostnader om en individ blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som individen har orsakat. Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

De vanligaste anledningarna till att ett företag får utbetalning från företags- och fastighetsförsäkringen var en vattenskada respektive en skada inom ansvars- och rättsskydd. Den senare är ett försäkringsskydd som används för att betala kostnader om en anställd eller ett företag blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som en anställd eller företaget har orsakat. De värdemässigt största skadorna för företagen var dock skador orsakade av brand eller åska, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till drygt 4 miljarder kronor.

Under 2021 har antalet skador inom företags- och fastighetsförsäkringen ökat med 27 procent medan de utbetalda ersättningarna har minskat med en procent. Vattenskadorna har ökat med 10 procent i antal och med 21 procent i skadebelopp och under 2021 utbetalades 1,4 miljarder kronor. Även naturrelaterade vattenskador ökade kraftigt till följd av flera omfattande skyfall. De utbetalda försäkringsersättningarna minskade i stort sett för alla typer av skador och skador orsakade av brand och åska minskade med så mycket som 1,1 miljarder kronor under 2021. Däremot ökade utbetalningar för vattenskador och naturrelaterade översvämningar i företag och fastigheter.

Anm.: Ansvars- och rättsskydd kan betala kostnader om en anställd blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som individen har orsakat. Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

 

Statistikens innehåll

Svensk Försäkring samlar in statistik för hem-, villahem-, fritidshus-, separat båt-, företags- och fastighetsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in bestånd där skador som inte lett till utbetalningar är exkluderade, tillsammans med uppgifter om utbetalningar, antal försäkringar, intjänade premier, driftskostnader och intjänade premier.