Logotype for print

Inträffade skador för hushåll och företag

Publicerad: 2021-06-22 Nästa publiceringsdatum: 2022-06-21

Totalt inträffade knappt 923 000 skador inom hem-, villa-, fritidshus-, båt-, företags- och fastighetsförsäkring under 2020. För dessa skador utbetalades sammanlagt 19,4 miljarder kronor från försäkringsföretagen. Den värdemässigt största skadan för hushållen var vattenskador i bostaden eller fritidshuset. För företagen var den värdemässigt största skadan orsakad av brand eller åska.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Antal skador inom hushåll och företag varierar över åren. Mellan 2011 och 2020 har antalet skador ökat med 7 procent. De utbetalda försäkringsersättningarna har under samma period ökat från 16,6 miljarder kronor 2011 till 19,4 miljarder kronor 2020. Det motsvarar en genomsnittlig årlig förändringstakt om cirka 2 procent. Om hänsyn tas till inflationen så ligger ersättningarna under 2020 på ungefär samma nivå som ersättningarna under 2011.

Under 2020 har antalet skador minskat med 6 procent och det är främst inom hem-, villa- och fritidshusförsäkring som antalet skador har minskat. Detta har medfört att även de utbetalda försäkringsersättningarna har minskat för hushållen. Totalt sett har däremot de utbetalda försäkringsersättningarna ökat med 5 procent under 2020. Det beror framför allt på skador inom företags- och fastighetsförsäkring som i antal har minskat med 6 procent men där utbetalningarna har ökat med 22 procent.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret. Uppgifter i 2011 års priser är deflaterade med KPIF.

Den vanligaste anledningen till att ett hushåll får utbetalning från hemförsäkringen var, under 2020, en så kallad allriskskada, vilket täcks av en allriskförsäkring. En sådan försäkring, som ofta ingår i hemförsäkringen, gäller när försäkringstagaren råkat ut för en plötslig och oförutsedd oturshändelse. Den försäkrade kanske tappar kameran i marken vid resa eller glömmer mobilen på bussen. Under 2020 inträffade nästan 360 000 allriskskador, vilket motsvarar nästan hälften (drygt 43 procent) av samtliga skador inom hushåll. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 1 miljard kronor i skadebelopp.

Anm.: Ansvars- och rättsskydd kan betala kostnader om en individ blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som individen har orsakat. Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

De värdemässigt största skadorna för hushållen var dock vattenskador, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till drygt 2,9 miljarder kronor, och skador orsakade av brand eller åska, för vilka skadebeloppen uppgick till drygt 1,9 miljarder kronor.

Under 2020 har antalet skador inom hushåll minskat med 10 procent och de utbetalda ersättningarna har minskat med 9 procent. Framför allt är det skador under resa (både sakskador och personskador) som står för den största delen av minskningen i antalet skador och utbetalda ersättningar mellan 2019 och 2020. Skador orsakade av brand och åska samt naturskador har minskat, medan vattenskador och maskinskador har ökat.

Den vanligaste anledningen till att ett företag får utbetalning från företags- och fastighetsförsäkringen var, under 2020, en skada inom ansvars- och rättsskydd. Försäkringsutbetalningen används för att betala kostnader om en individ eller ett företag blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som individen eller företaget har orsakat. Under året inträffade drygt 18 000 sådana skador i företag och dess fastigheter, vilket motsvarar knappt 21 procent av samtliga skador bland företag. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 1,2 miljarder kronor i skadebelopp.

De värdemässigt största skadorna för företagen var dock skador orsakade av brand eller åska, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till knappt 5,1 miljarder kronor.

Under 2020 har antalet skador inom företags- och fastighetsförsäkringen minskat med 6 procent och de utbetalda ersättningarna har ökat med 22 procent. Framför allt är det skador under resa (både sakskador och personskador) som står för den största delen av minskningen i antalet skador mellan 2019 och 2020. Antalet skador företag och dess fastigheter som orsakats av brand och åska har minskat i antal med 25 procent medan de utbetalda ersättningarna har ökat med 25 procent.

Anm.: Ansvars- och rättsskydd kan betala kostnader om en individ blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som individen har orsakat. Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

 

Statistikens innehåll

Svensk Försäkring samlar in statistik för hem-, villahem-, fritidshus-, separat båt-, företags- och fastighetsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in bestånd där skador som inte lett till utbetalningar är exkluderade, tillsammans med uppgifter om utbetalningar, antal försäkringar, intjänade premier, driftskostnader och intjänade premier.