Logotype for print

Så fungerar försäkringar - försäkringsbranschens roll i samhället

Försäkringar skyddar enskilda personer och företag mot oförutsedda händelser. Idén med försäkring är enkel. Det handlar om att sprida risker över en större grupp och över tid. En försäkringstagare delar sin risk med ett större kollektiv istället för att själv bära hela risken. Varje försäkringstagare betalar en premie som speglar den risk man tillför kollektivet. De ekonomiska effekterna av olika risker kan vara för stora för den enskilde att klara själv. Genom att försäkra sig kan enskilda och företag minska sina risker. På så sätt bidrar försäkringar till trygghet, ekonomisk stabilitet och tillväxt i samhället.

Vad kan försäkras?

För att kunna försäkra sig mot en viss risk eller händelse måste vissa kriterier vara uppfyllda. En skada ska vara plötslig och oförutsedd. Det går inte att försäkra något som man med säkerhet vet kommer att inträffa. Det ska också vara möjligt att beräkna och uppskatta omfattningen och kostnaden av en skada. För händelser som kan orsaka omfattande förluster kan försäkringsföretag använda sig av en återförsäkring för att minska sin egen risk. Om en risk anses vara alltför stor kan försäkringsföretag avstå ifrån att erbjuda försäkring. För de vanligaste typerna av försäkring, som hemförsäkring och personförsäkring, är försäkringsföretagen i princip skyldiga att bevilja försäkring.

Hur prissätter man försäkringar?

För att kunna erbjuda ekonomiskt skydd till rimliga kostnader måste risker kunna bedömas och prissättas korrekt. Försäkringsföretagen gör sina bedömningar med hjälp av vetenskapliga metoder och erfarenheter från tidigare år. Försäkringar delas in i olika grupper utifrån deras förväntade skadeutfall. Det kan till exempel vara en skillnad mellan priset på att försäkra en villa i en större stad jämfört med en villa i en mindre ort. Hundförsäkringar kan ha olika prissättningar beroende på hundens ålder och ras. Priset på en bilförsäkring kan skilja sig mellan bilmärken och årsmodeller. Kvinnor och män måste däremot alltid behandlas lika vid prissättning av försäkringar.

Olika typer av försäkringar

Försäkring brukar delas upp i livförsäkring och skadeförsäkring. Livförsäkring kan ge ersättning när den försäkrade blir sjuk, avlider eller går i pension. Skadeförsäkring ersätter skador på egendom, till exempel en villa eller en bil. Även vissa sjuk- och olycksfallsförsäkringar räknas till skadeförsäkring. Ibland används i stället begreppen personförsäkring och sakförsäkring. Försäkringar kan också delas in i individuella och gruppförsäkringar. Oftast är det frivilligt att teckna en försäkring. Men det finns undantag som till exempel trafikförsäkringen, som är obligatorisk för alla motorfordon. En speciell form av försäkringar är kollektiva försäkringar. De finns både som gruppförsäkringar och som kollektivavtalsförsäkringar. Kollektiva försäkringar omfattar i stort sett alla anställda och bygger på avtal mellan arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer. De kompletterar de offentliga försäkringarna, till exempel vid pension och sjukdom.

Vi har gjort en enkel film som förklarar hur försäkring fungerar. Möt Olle Otur.