Logotype for print

PA16

PA16 har förhandlats fram mellan Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga området.

Avtalstillhörighet

PA16 gäller för statligt anställda. Avtalet är indelat i två avdelningar där Avdelning I innehåller en premiebestämd ålderspension och gäller för arbetstagare födda 1988 eller senare och Avdelning II gäller för arbetstagare som är födda 1987 och tidigare. Ålderspensionen inom Avdelning II är till viss del premiebestämd, viss del förmånsbestämd.

Premieinbetalning

Premien delas upp i Valbar, Tjänste och Flex. För Valbar gäller att den som omfattas av avtalet själv väljer hur premien ska placeras. För Tjänste gäller att kapitalet placeras i en traditionell försäkring hos Kåpan.

Avdelning I

Premien för Valbar uppgår till 2,5 procent och för Tjänste till 2 procent upp till 7,5 IBB. För inkomster över 7,5 IBB uppgår premien till 20 procent (Valbar) och 10 procent (Tjänste).

Avdelning II

Inom Avdelning II ingår en valbar del om 2,5 procent som den enskilde kan välja att placera i en traditionell försäkring eller fondförsäkring hos anslutna försäkringsgivare.

För dem födda 1973–1988 gäller samma regler som inom Avdelning I för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För inkomster däröver är ålderspensionen förmånsbestämd.

För dem födda före 1973 är pensionen förmånsbestämd i sin helhet (förutom den valbara delen om 2,5 procent).

Den förmånsbestämda pensionen baseras på den genomsnittliga lönen de sista fem åren innan pensionering.

Flexpension/Deltidspension

Avdelning I

För dem födda 1988 eller senare betalar arbetsgivaren motsvarande 1,5 procent av lönen till Kåpan Flex. Den tjänas in från första dagen som statligt anställd och som längst till 68 år. Den här delen kan den anställde använda för att gå ner i arbetstid från och med 63 års ålder. Åldern höjs vartefter den lägsta åldern för uttag av allmän pension höjs.

Avdelning II

För dem födda före 1988 är delpension en möjlighet att gå ner i arbetstid och ändå bibehålla en del av lönen. Delpension sker efter överenskommelse med arbetsgivare och kan tidigast tas ut från 61 år ålder och fram till 65 års ålder.

Kapitalplacering

För Valbar gäller fritt val i att placera premien i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring hos anslutna försäkringsgivare. För Tjänste gäller premien placeras i Kåpan Tjänste i en traditionell försäkring med garanti. Om den anställde inte gör något aktivt val av försäkringsgivare placeras premierna i en traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner.

Intjänandeålder

Inom Avdelning I saknas nedre åldersgräns för intjänande. Den övre åldersgränsen är 68 år.

Inom Avdelning II gäller att den premiebestämda delen av pensionen tjänas in från och med 23 års ålder och den förmånsbestämda tjänas in från och med 28 års ålder. Tjänstepension tjänas in till som längst 65 års ålder.

Ålder för automatisk utbetalning, tidigaste uttagsålder och kortaste utbetalningstid

PA16 betalas ut livsvarigt från 71 års ålder men kan betalas ut under en begränsad tid om den anställde så önskar och då från tidigast 61 års ålder (Avdelning 2) och 63 års ålder (Avdelning 1).

För avdelning I gäller samma ålder som nedre åldersgränsen för uttag av allmän pension och åldern kommer preliminärt att höjas till 64 år från och med 2026.

Kortaste utbetalningstid är 10 år (Valbar) respektive 5 år (Tjänste).

Återbetalningsskydd

Inom PA16 gäller att återbetalningsskydd inte är förvalt. Den försäkrade måste själv välja det.

Med återbetalningsskydd får förmånstagarna (familjen) en efterlevandepension som betalas ut varje månad under fem år. Återbetalningsskyddet kostar ingenting, men den egna pensionen blir lägre då man går miste om extrainsättningar i form av arvsvinster.

Utan återbetalningsskydd gäller att pensionsinbetalningarna tillfaller andra pensionssparare i form av arvsvinster. Förmånstagare får inte ta del av det sparade pensionskapitalet.

Förmånstagare är i första hand make/maka, partner, sambo och i andra hand barn.

Valcentral

SPV är valcentral och administratör av PA16 och det är hos SPV valet för placering av tjänstepensionspremierna görs.

Arbetsgivare betalar in premien till tjänstepension inom Avdelning I och Avdelning II varje månad i efterhand.

Förvaltare

Kåpan är förvalsbolag för PA16 för det fall inget val om placering görs.

Övriga riskmoment inom PA16

Premien som arbetsgivare betalar för PA16 innehåller flera riskmoment vid sidan av ålderspension, nämligen sjukpension/sjukersättning och premiebefrielseförsäkring. Premien för ålderspension är oftast den största kostnaden.